The Effect of Social Media Frequency on Consumers Compulsive Purchasing Behaviors: The Mediation Role of Conspicuous Consumption and Materialism


Akçalı İ., Hacıoğlu G.

25. Pazarlama Kongresi, Ankara, Turkey, 30 June - 02 July 2021, pp.1-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the research is to explore the effect of usage of social media platforms on compulsive buying. Besides, moderator roles of materialism and conspicuous consumption on the relationship between using social media and compulsive buying have been examined. To the end, data collected from the sample of 362 consumers with various socio demographics from Turkey and Germany are analyzed. Results reveal that there is a positive relation between frequency of social media usage and compulsive buying. Besides, materialism and conspicuous consumption have a mediating role on the relationship between social media usage and compulsive buying behaviors, partially. Also, the results show some behavioral differences between Turkish and German consumers.

Araştırmanın amacı, sosyal medya platformlarının kullanım sıklığının kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Ayrıca, gösterişçi tüketim ve materyalizmin sosyal medya kullanımının kompulsif satın alma ile ilişkisindeki aracılık rolünü araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye ve Almanya’da, farklı sosyodemografik özelliklere sahip 362 tüketiciden toplanan veriler analiz edilerek hipotezler test edilmektedir. Araştırma sonuçları göstermektedir ki, sosyal medya kullanım sıklığı ile materyalizm, gösterişçi tüketim ve kompulsif satın alma arasında düşük de olsa anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu, sosyal medya kullanım sıklığı ile kompulsif satın alma arasında gösterişçi tüketim ve materyalizmin ise kısmi aracılık rolü olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Türk ve Alman tüketiciler arasındaki farklılıkların tespit edilmesi amacı ile yapılan analizler sonucu, söz konusu farklı kültürel yapıya sahip bu iki tüketici profili arasında farklılıklar olduğu görülmektedir.