Ayvacık Yöresinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyi


Creative Commons License

İPEK S., YÜCESAN M., ÖKSÜZ M.

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.545-546

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.545-546
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Increasing number of universities in Turkey, especially in recent years, has reinforced relationship between the universities and local development. Universities are expected to increase socio-economic development level of their region. The primary aim of this study is to indicate perceptions of Ayvacık Vocational School students related socio-economic development level of the region. It is also aimed to determine shortcomings of the region and to lead future investments of local governments. A survey research has been carried out on 395 students of Ayvacık Vocational School to fulfill purposes of the study. Theoretical framework of university and local development relationship is summarized to provide topic integrity of the study. Thereafter, it has been dealt with methods and methodology in the study. Finally, the results of the survey have been stated under conclusion and recommendations part. 

Türkiye de özellikle son yıllardan artan üniversite sayısı, üniversite ve yerel kalkınma arasında ki ilişkinin önem kazanmasına neden olmuştur. Genel beklenti üniversitelerin kuruldukları yörenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini artıracağı yönündedir. Çalışmamızın öncelikli amacı Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yörenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu temel amacın yanında çalışmamız, Ayvacık yöresinin öğrenciler tarafından eksik olarak görülen alanlarını belirleyerek yerel yönetimlerin gelecekte yapacağı çalışmalara yol gösterici olma amacı da taşımaktadır. Söz konusu amaçlara ulaşabilmek için Ayvacık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimine devam eden 395 öğrenci üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmamızda konu bütünlüğünü sağlamak amacı ile öncelikle üniversite ve yerel kalkınma ilişkisinin teorik çerçevesi özetlenmiştir. Daha sonra çalışmamızda kullanılan yöntem ve metodoloji hakkında bilgi verilerek son bölümde anket uygulamasının çıktıları sonuç ve öneriler başlığı altında aktarılmıştır.