Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otelcilik Sektöründe Bir Araştırma


Creative Commons License

BOZ M., ÖZKAN Ç., Aydın Ş.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi – International Journal of Economic and Administrative Studies, no.71, pp.1044-1055, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

High level organizational commitmend and perceived organizational support of employees is an important factor for businesses in achieving their goals and to become successful. The literature on the subject has findings that employees who have high degree of organizational commitment work more effective in achieving the goals and objectives of the organization. Similarly, it is argued that there is strong relationship between organizational commitment and perceived organizational support. It is expressed that one of the most important results of percieved organizational support is positive contribution to organizational commitment. It is revealed in surveys that personnel costs reduce while individual performance of high committed employees increase. The main purpose of this study, is to reveal the impact of perceived organizational support on the dimensions of organizational commitment (emotional, normative, continuance commitment in the case of hospitality industry. Fort his purpose, former studies reviewed in the light of literature and hypothesese have been established. In this reseacrh, t-test, ANOVA, confirmatory factor analysis, path analysis and structural equation modelling were used. The main finding is when perception of organizational support of empoyees incrieses, emotional, and continuance bommitments increase while normative commitment reduces.

İşgörenlerde örgütsel bağlılığın ve algılanan örgütsel desteğin yüksek olması, işletmelerin başarılı olması ve hedeflerine ulaşmasında önemlidir. Konu ile ilgili alanyazında, örgütsel bağlılığı yüksek çalışanın örgütteki başarısı ve etkinliğinin yüksek olduğu, örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasında daha etkin çalıştığına dair bulgulara ulaşılmaktadır. Benzer şekilde, örgütsel bağlılık ile algılanan örgütsel destek arasında da güçlü bir ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Algılanan örgütsel desteğin, en önemli sonuçlarından birinin örgütsel bağlılığa yaptığı olumlu katkı olduğu ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek çalışanların kişisel performansında artış gözlenirken, bunun da personel maliyetlerinin azalmasını sağladığı yapılan araştırmalarda ortaya konulmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, algılanan örgütsel desteğin örgütsel bağlılığın boyutlarına (duygusal, normatif, devam) etkisini otel işletmeleri özelinde ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak geçmiş çalışmalarla ilgili alan yazın taraması yapılmış ve hipotezler oluşturulmuştur. Bu araştırmada, t- testi, ANOVA testi, doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yol (PATH) analizi, yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Temel bulgulara göre, otel işletmesi çalışanlarının örgütsel destek algıları arttıkça duygusal ve devam bağlılıkları artmakta, normatif bağlılık düzeyleri azalmaktadır.