The Moderator Role Of Servant Leadership In The Relationshıp Between Job Satisfaction And Task Performance


Yücekaya P.

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilmleri Dergsi (IJTEBS), vol.5, no.1, pp.22-33, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Operating resources are limited; besides, factors such as equipment and machinery used also create limitations with their capacities. However, the human capacity from the enterprise resources has the ability to be continuously developed. While the level of knowledge and skills can be increased through trainings, attitudes towards work, satisfaction levels and loyalty can be increased with various managerial methods. Therefore, the most valuable resource of businesses is human resources. The performance of human resources is extremely effective on the outputs of businesses.The aim of this research is to investigate the role of servant leadership as an moderator in the relationship between job satisfaction and task performance. For this purpose, in February, 2021, face-to-face surveys were applied from employees in the manufacturing enterprises in the organized industrial zone of Aksaray, and the data were collected by easy sampling. The questionnaire includes five questions to determine the demographic characteristics of the employees. The scale developed by Lund, (2003) was used for the job satisfaction scale. For the task performance, the scale developed by Kirkman and Rosen (1999) and adapted into Turkish by Çöl (2008) was used. For servant leadership, the scale developed by Liden et al. (2013) and adapted into Turkish by Kılıç and Aydın (2016) was used.The collected data was analyzed by Smart PLS and SPSS statistical data analysis method. Frequency, validity, reliability, confirmatory factor analysis and path analysis were performed on the data. According to the results of the analysis, it was found that job satisfaction positively affects task performance and that there is no moderator role of servant leadership in the relationship between job satisfaction and task performance.

İşletmede kullanılan kaynaklar sınırlı olup, bunun yanı sıra kullanılan teçhizat, makine vb. unsurlar da kapasiteleri ile sınırlılık yaratmaktadır. Oysa işletme kaynaklarından insan kapasitesi sürekli olarak geliştirilebilme özelliğine sahiptir. Eğitimler aracılığı ile bilgi ve beceri seviyeleri artırılabilirken, çeşitli yönetsel yöntemlerle işe yönelik tutumları, tatmin seviyeleri, bağlılıkları vb. artırılabilmektedir. Bu nedenle işletmelerin en değerli kaynağı insan kaynağıdır. İnsan kaynağının performansı işletmelerin çıktıları üzerine son derece etkilidir. Bu araştırmanın amacı, iş tatmini ve görev performansı arasındaki ilişkide, hizmetkâr liderliğin düzenleyici rolünün araştırılmasıdır. Bu amaçla Aksaray ili organize sanayi bölgesinde bulunan imalat işletmelerinde çalışanlardan 2021 yılı şubat ayında yüz yüze anket uygulanarak kolayda örneklem yolu ile veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olan ankette, çalışanların demografik özelliklerini belirleme yönelik beş soru bulunmaktadır. İş tatmini ölçeği için Lund (2003) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Görev performansı için Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen, Çöl (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Hizmetkâr liderlik için Liden vd., (2013) tarafından geliştirilen, Kılıç ve Aydın (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçekler kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS ve Smart PLS istatistiki veri analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilere frekans, geçerlilik, güvenilirlik, doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre iş tatmininin görev performansını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber yapılan analizlere göre iş tatmini ile görev performansı arasındaki ilişkide hizmetkâr liderliğin düzenleyici rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.