The Relationship between Learning Styles and Leadership Orientations of Pre-Service Teachers


Creative Commons License

ARSLAN H., USLU B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.173, pp.340-353, 2014 (SSCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 173
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.340-353
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This research aims to determine the relationship between learning styles and leadership orientations of pre-service teachers. In the research process, the data collection tool consists of “Learning Styles” and “Leadership Orientations” scales and the personal information form was applied to 452 pre-service teachers. Pearson Product Moment Correlation Analysis; to determine the relationship between the variables, and Multiple Linear Regression Analysis; to examine the predictive strength of learning styles on leadership orientations, are used. When examining the results, relationship between Avoidant Learning Style and leadership orientations are negative and relationship between the other learning styles and leadership orientations are positive that is seen. Individuals; adopting Avoidant Learning Style, are passive in learning applications and they obtain incomplete and low quality information so these information is insufficient when they transferred to the experiences of life that may be cause the situation.

Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma sürecinde 452 öğretmen adayına “Öğrenme Stilleri” ile “Liderlik Yönelimleri” ölçekleri ve kişisel bilgi formundan oluşan veri toplama aracı uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi ve öğrenme stillerinin liderlik yönelimleri üzerindeki yordayıcı gücünü incelemek için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında ise yalnızca Edilgen Öğrenme Stili ile liderlik yönelimleri arasında negatif ilişkiler bulunurken, diğer öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasında pozitif ilişkiler bulunduğu görülmektedir. Edilgen Öğrenme Stili ön plana çıkan bireylerin öğrenme uygulamalarında pasif konumda bulunmaları sonucu, elde ettikleri bilgilerin eksik ve niteliğinin düşük olmasının bu bilgilerin yaşam deneyimlerine aktarıldığında yetersiz kalmasına yol açarak böylesi bir duruma neden olduğu söylenebilir.