Pazarlamaya İlişkin Kararlarda Farklı Departmanların Etkisi


HACIOĞLU G., GÖK O.

Troy Academy International Journal of Social Sciences, vol.6, no.3, pp.912-923, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Responding to calls for research in the area, this study empirically examines the decision influence of five major departments -marketing, sales, R&D, manufacturing and finance- on marketing related issues. The amounts of influence exercised by each department are portrayed and compared, and their relations with firm performance are explored. Besides, the dispersion of influence and performance are discovered. To the end, the data collected from a sample of 220 Turkish manufacturing firms via a structured questionnaire derived from the literature are analyzed. Results reveal that marketing and sales departments are the most influential ones within the firm. The amount of influence exercised by marketing and sales are negatively related with firm performance, while others have no relationship with firm performance. Dispersion of influence among departments has no effect on firm performance. Managerial implications and future research issues are discussed.

Bu çalışmanın amacı, firmadaki beş temel departmanın (pazarlama, satış, Ar-Ge, üretim ve finans), pazarlamaya ilişkin kararlar üzerinde ne derece etkisi olduğunu araştırmaktır. Bu doğrultuda, her bir departmanın bu kararlar üzerindeki etki düzeyleri belirlenerek, departmanlar arası karşılaştırma yapılmakta ve her bir departmanın etkisinin firma performansı ile ilişkisi araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, kararlardaki etkinin departmanlar arasında dağılımının firma performansı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren 220 üretim firmasından, yapılandırılmış anket aracılığıyla toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, firmadaki pazarlamaya ilişkin kararlar üzerinde pazarlama ve satış departmanlarının oldukça etkili olduğu görülmektedir. Pazarlamanın, en çok etkili olduğu kararlar reklam ve en az etkili olduğu kararlar da ürün geliştirme kararlarıdır. Pazarlama ve satış departmanlarının kararlar üzerinde etkisi arttıkça firma performansının düştüğü, diğer departmanlarının etkisinin performans üzerinde bir etkiye sahip olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kararlar üzerindeki etkinin departmanlar arasında dağılımı ile performans arasında da bir ilişkiye rastlanmamıştır. Çalışmanın sonunda uygulamacılar ve gelecek çalışmalar için önerilere yer verilmektedir.