IPARD Destekleri Kapsamında Proje Sunan Yatırımcıların Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi: TR-22 Bölgesi Örneği


Tan S., Everest B., Yüceer S. E., Ortan Ü.

14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Aydın, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.62

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’nin kırsal kalkına vizyonu; yerelde doğal ve kültürel mirasın korunması esasını esas alarak, mevcut doğal ve beşerî kaynakların kullanımı ile kırsal toplumun refah seviyesinin kentsel alanlarla uyumlu hale getirilmesidir. Türkiye’nin AB’ne tam üyelik sürecinde AB mali yardım mekanizması yeniden tanımlanmış, AB mali yardımları “Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA)” ile tek çatı altında ve tek bir hukuki çerçevede toplanmıştır. Beş bileşene sahip olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni çerçevesinde küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin çeşitli fonlarla desteklenerek güçlendirilmesi ve rekabet şanslarının artırılabilmesi hedeflenmiştir. Bu amaca ulaşmada genelde %50 hibe desteği ve %50 öz kaynak kullanımıyla gerçekleşecek yatırım projeleri en önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Çanakkale ve Balıkesir İllerini kapsayan TR-22 Bölgesinde IPARD destekleri kapsamsında TKDK’ya proje sunan yatırımcıların yapısal özelliklerinin belirlenerek ortaya konulmasıdır. Araştırma materyalini, birincil ve ikincil veri kaynakları oluşturmuştur. Araştırma bölgesi olarak seçilen TR 22 bölgesi (Balıkesir Çanakkale) TKDK aracılığıyla fon kullanmak üzere başvuran yatırımcılar çalışmanın ana popülasyonunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınacak yatırımcı sayısının belirlenmesinde oransal örnekleme formülü kullanılmış ve 120 üretici anket yapmak üzere seçilmiştir. Anket sonuçları sayı ve yüzde, ki-kare testleri ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Projesi başvurusu yapan yatırımcıların yapısal özelliklerinin tespit edilerek, bölgedeki potansiyel faydalanıcıların proje hazırlama ve uygulama konusunda farkındalıklarını arttırmak, ele alınan konuya ilişkin olarak gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmak ve veri sağlamak çalışamadan beklenen sonuçlardır. Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, IPARD, TR-22 Bölgesi.