INVESTIGATION OF STUDIES ON MATHEMATICS IDENTITY: A STUDY OF META-SYNTHESIS


Satmaz İ., Kıncal R. Y.

İzmir Demokrasi Üniversitesi 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 December 2020, pp.76-77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76-77
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Mathematics identity includes beliefs about oneself as a student, how others perceive them as a math student, and perceive themselves as a potential participant in mathematics. The ways students acquire high-level skills are through identifying their own identity structures. It is thought that knowing an individual's own mathematical identity would contribute to his/her academic success. A mathematics teacher who has information about his/her student's identity in mathematics would also contribute more to his student's development in this field. Likewise, parents who know about their child's mathematical identity would also contribute to their child's math development. The aim of this study was to reveal the current situation regarding the researches about mathematics identity. This is a meta-synthesis study from qualitative research methods. The collection of research data started on 07.07.2020 and the data collection process continued until 01.10.2020, which is the time period until the completion of the study, so that new publications could be included in the study. In the current study, the keywords "Math identity" and "Mathematical identity" were scanned in SpringerLink and it was deemed appropriate to include 18 qualitative studies out of 98 studies. The findings of the research were transformed into themes within the framework of three sub-problems according to the subject areas, methods and results of the studies. When the results obtained regarding the subject areas of the studies conducted in the field of mathematics identity in the study were examined, it was seen that the identity-gender relationship, identity formation process and identity awareness were in the subject areas. When the results of the method were examined, it was determined that qualitative methods were used more than other methods. Among the research designs, it was seen that literature studies, case studies and survey studies were used extensively. It was determined that the studies were mostly carried out with prospective teachers and teachers. In studies conducted with students, it was seen that the number of those conducted with secondary school students was higher than others. It was identified that the interview method was used more in data collection tools compared to other methods. The results obtained regarding the results of the study were categorized under the codes of self-esteem, gender, socio-cultural environment and teachers. It might be suggested that empirical studies related to the research should be included, studies on mathematics identity should be examined in terms of different variables, and qualitative data analysis programs should be used in studies.

Keywords: Mathematics, math identity, meta-synthesis

Matematik kimliği, öğrenci olarak kişinin kendisiyle ilgili inançlarını, başkalarının onu matematik öğrencisi olarak nasıl algıladıklarını ve kendilerini matematikte potansiyel bir katılımcı olarak algılamalarını içermektedir. Öğrencilerin üst düzey becerileri elde etmesinin yolları onların kimlik yapılarını tanılamaktan geçmektedir. Bireyin kendi matematik kimliğini bilmesinin akademik başarısına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrencisinin matematik kimliği hakkında bilgi sahibi olan matematik öğretmeni de öğrencisine daha fazla katkı sağlayacaktır. Aynı çerçevede kendi çocuğuna ilişkin matematik kimliği hakkında bilgi sahibi olan ebeveynler de çocuklarına katkıda bulunacaktır. Bu çalışmanın amacı matematik kimliği ile ilgili yapılan araştırmalara ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden meta-sentez çalışmasıdır. Araştırma verilerinin toplanmasına 07.07.2020 tarihinde başlanmış olup veri toplama süreci çalışmanın tamamlanmasına kadar geçen zaman dilimi olan 01.10.2020 tarihine kadar yeni yayınların da çalışmaya dahil edilebilmesi için devam etmiştir. Araştırmada SpringerLink’te “Math identity” ve “Mathematichal identity” anahtar kelimeleri taranmış incelenen 98 çalışmadan nirtel çalışma olan 18 makalenin dahil edilmesi uygun görülmüştür. Araştırmaya ilişkin bulgular çalışmaların konu alanları, yöntemleri ve sonuçlarına göre üç alt problem çerçevesinde temalara dönüştürülmüştür. Araştırmada matematik kimliği alanında yapılan çalışmaların konu alanlarına ilişkin elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kimlik-cinsiyet ilişkisi, kimlik oluşum süreci ve kimlik farkındalığı konu alanlarında olduğu görülmüştür. Yönteme ilişkin sonuçlar incelendiğinde, nitel yöntemlerin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Araştırma desenlerinden, literatür çalışması, durum çalışması ve tarama çalışmalarının yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Çalışmalara katılan katılımcı gruplarında, öğretmen adayları ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilere yönelik çalışmalarda ise ortaokul öğrencilerine ait çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir. Veri toplama araçlarında görüşmenin daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin elde edilen sonuçları, benlik saygısı, cinsiyet, sosyokültürel çevre ve öğretmen kodları altında kategorilere ayrılmıştır. Araştırmaya ilişkin deneysel çalışmalara yer verilmesi gerektiği, matematik kimliğine ilişkin çalışmaların farklı değişkenler açısından incelenmesi, araştırmalarda nitel veri analiz programlarının kullanılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Matematik, matematik kimliği, meta-sentez.