Some observations on maternal ability in different goat genotypes


Hıdıroğlu Ö., Tölü C., Savaş T.

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In mammalian animals, the first hours following the birth of young are characterized by behavioral interactions between the mother and her young which cause the mother and kid to become bonded to each other. This study was carried out to compare maternal behaviors among three different genotypes (Gökçeada, Maltese, Turkish Saanen) of kids with other kids on the basis of discrimination and the ability to breast-feeding mother offspring relationships. Birth to 7 separate the goat and their kids during the day after the day brought together in the evenings spent the night. Goats were taken in as an individual for the selection of kids, the camera and directly observed of the located 15-20 head in observation room. The goat-kid interaction was observed until breast-feeding their kids of goat or takes a maximum of 5 minutes. The indicated that over the half of Turkish Saanen goats cannot separating and breast-feeding their kids in 5 minutes (P<0.05). Gökçeada and Maltese genotypes not breast-feeding alien kids, but more walking during escape from alien kids, the majority of Turkish Saanen goats were not disturbed of alien kids, while breast-feeding their own kid (P≤0.05). This situation, Turkish Saanen genotype milk yield is higher than other genotypes, and therefore specialized for milk yield may be due to a genotype. In addition, Turkish Saanen genotype exhibited less frequency aggressive behavior to kids (P≤0.05).

Memeli hayvanlarda doğumdan kısa süre sonra ağız sütünün yavruya verilmesi ve diğer yavrulardan kendi yavrusunu ayırması, kollayıp büyütmesi en önemli annelik görevleridir. Bu çalışmada, farklı keçi genotiplerinde (Gökçeada, Malta, Türk Saanen) oğlaklarını diğer oğlaklardan ayırt etme ve emzirebilme yeteneği temelinde ana-yavru ilişkileri irdelenmiştir. Doğumdan 7. gün sonrasında gündüzleri ayrı olan keçi ve oğlaklar akşamları bir araya getirilerek geceyi birlikte geçirmişlerdir. Oğlak seçimi amacıyla, 15-20 baş oğlağın bulunduğu ve kamera ve doğrudan gözlenen bir bölmeye keçiler bireysel olarak alınmışlardır. Keçilerin oğlaklarını ayırıp emzirmesine kadar veya en fazla 5 dk. süreyle keçi-oğlak etkileşimi gözlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, Türk Saanen genotipinin yarısından fazlasının gözlem periyodu (5 dk.) içinde kendi oğlaklarını ayırıp emziremediği gözlenmiştir (P≤0.05). Gökçeada ve Malta genotipi keçilerin yabancı oğlakları emzirmediği ve bunu yaparlarken daha çok yer değiştirdikleri, Türk Saanen genotipi keçilerin çoğunluğunun ise kendi oğlağını emzirirken yabancı oğlakların emmelerinden rahatsız olmadıkları görülmüştür (P≤0.05). Bu durum Türk Saanen genotipinin diğer genotiplere göre süt veriminin daha yüksek olmasından ve dolayısıyla süt verimi yönünde özelleşmiş bir genotip olmasından kaynaklanabilir. Ayrıca Türk Saanen genotipi oğlaklara daha az sıklıkta agresif davranış sergilemişlerdir (P≤0.05).

Anahtar kelimeler: Gökçeada, Malta, Türk Saanen, Emzirme, Agresyon