EXAMINATION OF THE UNIVERSITY STUDENTS EXERCISE BEHAVIORS


CENGİZ C., İNCE M. L., ÇİÇEK Ş.

4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2007, pp.283

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.283
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study was to examine “exercise stages of change” levels of the Middle East Technical University undergraduate students with respect to gender, residence and faculty. Participants were 953 students from 5 different faculties (496 male, and 547 female). Physical Activity Stages of Change Questionnaire was used in the study. Descriptive statistics (frequency, mean, median, percentage), and Pearson chi-square were used for the data analysis. According to the results, students at pre-contemplation, contemplation, preparation, action and maintenance stages were 15.2%, 31.4%, 25.3%, 7.5%, and 20.6%, respectively. Male students were at upper stages as compared to the female students. Faculty of architecture students were at lower stages as compared to the other faculty students (p<0.05). There were no significant differences on the stages of students who were living in and out of the campus (p>0.05). Stage distribution findings indicated that most university students were at the lower stages with an intention to do exercise. Female students and students of faculty of architecture were more at risk of low physical activity. Based on the findings, stage based physical activity interventions, especially for at risk students, were recommended.

Keywords: Exercise stages of change, university students.

Bu çalışmanın amacı “Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları”nı Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans örgencilerinde cinsiyet, yasadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre incelemektir. Çalışmaya beş ayrı fakülteden 953 öğrenci (496 erkek ve 547 kadın) katılmıştır. Verilerin toplanması için Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları anketi kullanılmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistik (frekans, aritmetik ortalama, medyan, yüzde) ile ki-kare testleri kullanılmıştır. Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları anketinin sonuçlarına göre öğrencilerin, %15,2’sinin eğilim öncesi, %31,4’ünün eğilim, %25,3’ünün hazırlık, %7,5’inin hareket ve %20,6’sinin devamlılık basamaklarında olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerinin kadınlara göre daha yüksek basamaklarda oldukları saptanmıştır. Mimarlık fakültesinde okuyan öğrenciler, diğer fakültelere oranla daha düşük basamaklardadır (p<0.05). Yerleşke içinde ve dışında yaşayan öğrencilerin Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları arasında fark bulunamamıştır (p>0.05). Egzersiz Davranışının Değişim basamaklarında bulundukları düzeye göre, öğrencilerin çoğunluğunun fiziksel aktiviteye katılım niyetinde olduklarını, ancak henüz başlamadıkları anlaşılmıştır. Kadın öğrenciler ve mimarlık fakültesinde okuyan öğrencilerin daha yüksek düşük fiziksel aktivite riski altında oldukları anlaşılmıştır. Bulgular doğrultusunda, öğrencilere bulundukları egzersiz davranışı basamağına uygun eğitim verilirken özellikle düşük fiziksel aktivite riski altında olan öğrencilere odaklanılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Egzersiz Davranışının Değişim Basamakları, Üniversite Öğrencileri.