Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersi Ödevlerinde Kaynak Kullanımı


Creative Commons License

Çan M. A., Toraman Ç.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.21, no.63, pp.104-117, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 63
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.25282/ted.1027427
  • Journal Name: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.104-117
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinin 1 ve 2. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin anatomi dersi kapsamında verilen ödevlerini hazırlama aşamasında kullandıkları kaynak çeşitliliklerini araştırmak, kaynak tiplerinden yola çıkarak ödev hazırlama konusundaki yaklaşımlarını fakülteler ve eğitim yıllarını göz önüne alarak karşılaştırarak değerlendirmektir.
Yöntem: Bu araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 2020-2021 Eğitim Yılında öğrenim gören 1 ve 2.sınıf öğrencilerinin hazırladığı ödevler kullanılmıştır. Ödevlerde kullanılan kaynaklar; ulusal ve uluslararası indekslere giren makaleler olmak üzere iki alt grubu bulunan makaleler, yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı özel ya da kurumsal olarak hazırlanmasına göre dört alt grup içeren web siteleri, Ders kitabı, atlas ve ders notu olmak üzere üç alt grup içeren ders materyali ve herhangi bir gruba sokulamayanların yer aldığı diğer olmak üzere dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler karşılaştırılarak öğrencilerin ödev hazırlama konusundaki yaklaşımları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada 150 tıp fakültesi (59 birinci sınıf, 91 ikinci sınıf) ve 154 diş hekimliği fakültesi (78 1.sınıf, 76 2.sınıf) olmak üzere toplam 304 öğrencinin (187 kız, 117 erkek) hazırladığı 404 ödev kullanılmıştır. Bu ev ödevlerinde 756’sı (%21,98) makale, 1751 (%50,88)’i web sayfası, 842’si (%24,47) ders materyali ve 92’si (%2,67) diğer olmak üzere toplam 3441 kullanılan kaynak incelenmiştir. Öğrencilerin hazırladığı ödevlerde kullandıkları kaynak sayıları incelendiğinde tıp fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin en fazla makale kullandığı, tıp fakültesi 2.sınıf öğrencileri ile diş hekimliği fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin en fazla web sayfası kullandığı, diş hekimliği fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin ise en çok web sayfası ve ders materyallerini kaynak olarak kullandığı tespit edilmiştir. Veriler karşılaştırıldığında tıp fakültesi öğrencilerinin diş hekimliği fakültesi öğrencilerine göre daha fazla uluslararası (p: 0,0001) ve ulusal (p: 0,003) makale kullandığı gözlenmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin daha çok kurumsal web sitelerini kullandıkları tespit edilmiştir (p: 0,0001). Ödevlerde ders materyallerinin kullanımı diş hekimliği öğrencilerinde daha fazla olmaktadır (p: 0,035, p: 0,010).
Sonuç: Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile ilgili bilgilerin eğitimin erken döneminde verilmesi bu bilgilerin kullanımını artırmaktadır. Tıp fakültesi öğrencileri ödevlerinde kaynak olarak uluslararası ve ulusal makaleleri diş hekimliği fakültesi öğrencilerine göre daha fazla kullanmaktadırlar. Diş hekimliği fakültesi öğrencileri ödevlerinde kaynak olarak web sayfalarını ve ders materyallerini Tıp fakültesi öğrencilerine göre daha fazla kullanmaktadırlar.Abstract
Aim: The aim of this study is to investigate the diversity of resources used by the 1st and 2nd year students of the faculties of medicine and dentistry during the preparation of their homework given within the scope of anatomy course, and to compare and evaluate their approaches to preparing homework based on the types of resources, taking into account the faculties and years of education.
Methods: In this study, homework prepared by 1st and 2nd year students studying at Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry in the 2020-2021 academic year was used. Resources used in assignments; Articles with two subgroups as articles in national and international indexes, websites containing four subgroups according to their domestic or international origin, private or institutional preparation, Course material containing three subgroups as course book, atlas and lecture notes, and other classified under four main headings, including those who could not be included in the group. By comparing the data obtained, students' approaches to homework preparation were evaluated. Results: In the study, 404 homework prepared by a total of 304 students (187 girls, 117 boys) from 150 medical faculties (59 1st grade, 91 2nd grade) and 154 dentistry faculties (78 1st grade, 76 2nd grade) were used. In these homeworks, 756 (21.98%) were articles, 1751 (50.88%) were web pages, 842 (24.47%) were course materials and 92 (2.67%) were other. A total of 3441 sources were examined. When the number of sources used by the students in their homework is examined, the first-year medical faculty students use the most articles, the second-year medical faculty and dentistry faculty second year students use the most web pages, and the dentistry faculty first year students use the most web pages. and used course materials as a source. When the data were compared, it was observed that medical school students used more international (p= 0.0001) and national (p= 0.003) articles than dentistry students. It has been determined that medical school students mostly use corporate websites (p= 0.0001). The use of course materials in homework is more in dentistry students (p= 0.035, p= 0.010).
Conclusions: Providing information about evidence-based medicine practices in the early stages of education increases the use of this information. Medical faculty students use international and national articles as a source in their homework more than dentistry faculty students. Dentistry faculty students use web pages and course materials more as a source in their homework than medical faculty students.