Turizm Paydaşları Gözünden Turist Rehberi Meslek İmajı: Çanakkale İli Örneği


KORKMAZ H., GÖKDEMİR S., GÖÇ A. C., DEMİR B.

Turist Rehberliği Dergisi (TURED), vol.4, no.1, pp.33-47, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç ve Önem: Kanun ve yönetmeliği bulunan mesleklerin yaygın kabul gören değerleri ve kendine has

imajları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; sürekli yenilik, değişim ve mükemmellik anlayışının hâkim

olduğu günümüzde Çanakkale ilinde turizm sektörü içinde bulunan paydaşların gözünden profesyonel turist

rehberi meslek imaj algısını belirlemektir.

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış

görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda Çanakkale’de ikamet eden 19 turizm paydaşı ile 25 Ocak- 1 Şubat

2020 tarihleri arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile analiz

edilmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.

Bulgular: Araştırmada turist rehberlerinin en belirgin kişilik özellikleri güler yüzlülük ve liderlik olarak

algılanırken, mesleki özelliklerinden ise sabırlı ve iletişimi güçlü olmasının ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

Katılımcıların turist rehberliği mesleğini özgürlükçü ve gelir düzeyinin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı

çekici buldukları görülmüştür.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Bu çalışma turizm paydaşları gözünden Profesyonel turist rehberi imaj algısının

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre rehberlerin kendilerinde eksik gördüğü yanlarının

daha kolay ve hızlı telafi edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, turist rehberlerinin güçlü yönlerini görüp bu

yönlerini tanıtım ve hizmet pazarlaması anlamında kullanabilmeleri açısından çalışma önem arz etmektedir.

Sadece turist rehberleri değil, turist rehberlerinin bağlı bulundukları odaların ve dolayısıyla Türkiye Turist

Rehberleri Bitliğinin (TUREB) de bünyelerinde üyelikleri bulunan turist rehberlerinin zayıf ve güçlü yönlerini

görüp bu anlamda uzmanlaşma ve eğitim semineri planlamaları konusunda dayanak oluşturması anlamında

çalışma ayrıca bir önem arz etmektedir. Literatürde benzer bir çalışmaya rastlanmamasından dolayı literatüre

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.