Yetişkin Eğitimi İhtiyaç Analizi


Creative Commons License

Aydemir H., Gökay M.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.3119-3142, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main purpose of this research is to contribute to the development of an education model that can meet the educational requirements of adults aged 50 and over in Turkey. Within this context, the requirements analysis, which is the first step of program development, is emphasized. In order to reach the data of the research; Expert opinions were obtained by interviewing 19 faculty members who are experts in their fields, and a “requirements analysis form” were developed in this direction. The developed requirements analysis form consists of two parts. While the first part includes the demographic information of the participants, the second part includes 18 questions with multiple options and 1 fill-in-the-blank question. The requirements analysis form has been applied to a total of 241 participants in 12 provinces. Of the 241 participants 88 were women and 153 were men. As a result of the data obtained, frequency analysis was used for determining the percentile distributions of the participants’ demographic information. Multiple Response Set analysis was used to determine the percentage distribution of the answers given by the participants to the questions with multiple answer options. Content analysis method was used to translate expert opinions into data. As a result of the analyzes made, it has been seen that among the educational requirements of adult individuals, there are fields such as "art education, music education, cinema education, theater education, literature education, history education, health education, sports education, cultural education and that these adults want to receive education in various subjects.

Bu araştırmanın asıl amacı, Türkiye’deki 50 yaş ve üzeri yetişkin bireylerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim modelinin geliştirilebilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda program geliştirmenin ilk adımı olan ihtiyaç analizi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın verilerine ulaşabilmek için; alanında uzman 19 öğretim üyesi ile görüşülerek uzman görüşü alınmış ve bu doğrultuda bir “ihtiyaç analizi formu” geliştirilmiştir. Geliştirilen ihtiyaç analizi formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik bilgileri yer alırken ikinci bölümde ise birden çok seçeneğin bulunduğu 18 soru ve 1 tane boşluk doldurma sorusu yer almaktadır. İhtiyaç analizi formu, 12 ilde 88’i kadın, 153’ü erkek olmak üzere toplam 241 katılımcıya uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda katılımcıların demografik bilgilerinin yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Katılımcıların çoklu cevap seçeneği bulunan sorulara verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde ise Multiple Response Set analizi kullanılmıştır. Uzman görüşlerini veriye çevirmek için, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yetişkin bireylerin eğitim ihtiyaçları arasında “resim eğitimi, müzik eğitimi, sinema eğitimi, tiyatro eğitimi, edebiyat eğitimi, tarih eğitimi, sağlık eğitimi spor eğitimi ve kültür eğitimi” gibi alanların olduğu ve bu alanların çeşitli konularında eğitim almak istedikleri görülmüştür. Katılımcıların dersin işlenişi ve değerlendirilmesine yönelik düşünceleri alınmış ve hazırlanacak bir yetişkin eğitimi programı kapsamında sahip olmak istedikleri haklar belirlenmiştir.