Türkiye’deki eğitim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyeteşitliğine yönelik görüşleri (The Opinion of the Faculty of Education Students Towards Gender Equality inTurkey)


Creative Commons License

ACAR ERDOL T., ÖZEN F., TORAMAN Ç.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.793-844, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to determine the attitudes towards gender equality in education faculties of the university students in Turkey and to compare them interms of different variables. The study was a quantitative study and the causal comparison method was used in the analysis of the data. The first level of the Classification of Statistical Region Units was taken as the basis for the determination of the participants. In the study, which included one state university from each region (12 in total), the data were collected using the Gender Equality Scale developed by Gözütok, Toraman and Acar-Erdol (2017). Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis Test were used for data analysis. The results of the study indicated that the pre-service teachers' understanding of women as dependent and superior to men was moderate and their views became more negative as their class level increased. It is seen that the views related to gender are affected by variables such as the department they study, the region they live in, and the education level of their parents. In this context, the research results are discussed together with the other research results and some suggestions are offered.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler bakımından karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmış ve katılımcılarının belirlenmesinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasının birinci düzeyi esas alınmıştır. Her bölgeden bir devlet üniversitesinin (toplam 12) örneklem kapsamına alındığı araştırmada veriler Gözütok, Toraman ve Acar-Erdol (2017) tarafından geliştirilmiş olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının kadını erkeğe bağımlı kılan ve erkeği üstün gören anlayışlarının orta düzeyde olduğunu, sınıf düzeyi arttıkça görüşlerinin olumsuza yöneldiğini; toplumsal cinsiyetle ilişkili görüşlerinin okudukları bölüm, yaşadıkları bölge, ebeveynlerinin öğrenim düzeyi gibi değişkenlerden etkilendiğini göstermektedir. Kültürün yeni nesillere aktarılmasında kuşkusuz öğretmen en önemli figürlerden biridir. Öğretmen adaylarının, toplumsal cinsiyete ilişkin olumsuz görüşlere sahip olması, hatta görüşlerinin eğitim fakültesinde bulundukları süreden olumsuz etkileniyor olması, gelecekte de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin öğretmenlerce sunulan eğitim yoluyla pekişeceği ihtimaline işaret etmektedir. Bu kapsamda araştırma sonuçları diğer araştırma sonuçları ile birlikte tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.