MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİ OLAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN ALGILARI


Creative Commons License

AYTEMUR B., SİPAHİ S.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.9, no.79, pp.49-59, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to identify the metaphors that music teachers and prospective teachers use to express their perceptions of musically gifted children with special needs. This qualitative study was conducted using survey methodology with 54 music teachers and 110 prospective music teachers who were chosen through convenience sampling. Phenomenological design, a form of qualitative research, was used for data collection and interpretation in the study.  The researchers prepared questions to collect data, directed them to music teachers and prospective music teachers, and then asked them to complete the following sentence: "If you were to compare children with special needs to something animate or inanimate (concept, phenomena, object, entity, item, plant, color, food, etc.), what would it be? A musically gifted child with special needs is like ... Because …". The researchers interpreted the data they obtained through content analysis, a qualitative data collection method, and statistical analysis. The results of the study revealed that the metaphors used by music teachers and prospective music teachers for musically gifted children with special needs mostly included expressions of positive perception and that they thought that these children could receive professional music education.

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmenleri ve öğretmen adaylarının müziksel olarak yetenekli olan özel gereksinimli çocuklara yönelik algılarını ifade etmek için kullandıkları metaforları belirlemektir. Bu nitel araştırma, anket yöntemi kullanılarak kolaylı örnekleme yoluyla ulaşılan 54 müzik öğretmeni ve 110 müzik öğretmeni adayı ile yapılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması ve yorumlanması sürecinde nitel bir araştırma yöntemi olan fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından verilerin toplanması amacıyla oluşturulan sorular müzik öğretmenleri ve öğretmen adaylarına yöneltilmiş, ardından “Müzik yeteneği olan özel gereksinimli çocukları (kavram, olgu, nesne, varlık; eşya, bitki, renk, yemek, vb.) canlı veya cansız bir şeye benzetmeniz istense neye benzetirsiniz? Müzik yeteneği olan özel gereksinimli çocuk ... gibidir/benzer. Çünkü …” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler istatistik analiz ve nitel veri toplama yöntemlerinden içerik analizi yoluyla betimlenerek yorumlanmıştır. Araştırmada müzik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının müzik yeteneği olan özel gereksinimli çocuklara yönelik oluşturdukları metaforların büyük oranda olumlu algı ifadeleri içerdiği ve profesyonel müzik eğitimi alabileceklerini düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.