Yerel Kalkınmışlık Seviyesinin Ölçülmesi: Çanakkale İli Meslek Kuruluşlarının Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma


Creative Commons License

İpek S., Öksüz M.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.34, pp.447-464, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 34
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.447-464
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

As a paradox in fact, with the globalization that emerged in the 1980s, the phenomenon of localisation accelerated, however, policies prepared from the center to the local began to prepare from the local to the centre, thus the importance of the phenomenon of localisation increased over time. In addition, the term development, which includes complex structures in its essence, has begun shifting from national to local understanding at present time. The concept of local development, in its simplest form, means that local actors are in harmony and co-operation with each other and that the maximum added value is created using local resources in the most efficient manner possible.

The actors involved in local development are listed as municipality, Special Provincial Administration, University, Regional Development Agency and non-governmental organizations and professional organizations. The focus of the study is on commodities exchange and chambers of commerce and industry from professional organizations. The aim of this study is to determine the perceptions of members of the trade exchanges and the chambers of commerce and industry regarding the local development level of Çanakkale. In this context, commodities exchange, and chambers of commerce and industry operating in Çanakkale constitute the scope of this study. The survey method was used to collect the data, frequency analysis was applied to the collected data and some determination and suggestions were made to ensure the local development of the province of Çanakkale.

1980’li yıllarda ortaya çıkan küreselleşme akımıyla birlikte, aslında bir paradoks olarak,  yerelleşme olgusu da hızlanmış, bununla birlikte merkezden yerele doğru hazırlanan politikalar yerelden merkeze doğru hazırlanmaya başlanmış ve böylece yerelleşme olgusunun önemi zamanla artmıştır. Buna ek olarak özünde karmaşık yapılar içeren kalkınma terimi de günümüzde ulusal anlamdan yerel anlama doğru kaymaya başlamıştır. Yerel anlamda kalkınma kavramı, en basit şekliyle, yerel aktörlerin birbiriyle uyum ve işbirliği içinde olması ve yereldeki kaynakların mümkün olan en verimli biçimde kullanılarak maksimum katma değerin yaratılmasını ifade etmektedir.

Yerel kalkınmada rol alan aktörler; belediye, il özel idaresi, üniversite, bölgesel kalkınma ajansı ve sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşlar olarak sıralanmaktadır. Çalışmanın odak noktası mesleki kuruluşlardan olan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odalarıdır. Çalışmanın amacı, Çanakkale’de faaliyette bulunan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odaları meclis üyelerinin Çanakkale’nin yerel kalkınmışlık seviyesi ile ilgili algılarının belirlenebilmesidir. Bu kapsamda Çanakkale’de faaliyette bulunan ticaret borsaları ile ticaret ve sanayi odaları bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmış olup, toplanan verilere frekans analizi uygulanmış ve Çanakkale ilinin yerel kalkınmasının sağlanabilmesi için bir takım tespit ve önerilerde bulunulmuştur.