Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ölümcül ve iyileşen COVID-19 vakalarının retrospektif karşılaştırmalı değerlendirilmesi


Creative Commons License

Alıravcı I. D., Çoraklı M., Sıddıkoğlu D.

10. Türkiye EKMUD Bilimsel Uluslararası Kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 29 May 2022, pp.172-173

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.172-173
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışma Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatırılıp takip edilmiş COVID-19 hastalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavileri ve morbidite ve mortalitelerini tanımlamak ve ayrıca ölümcül ve ölümcül olmayan vakaları hangi faktörlerin etkilediğini göstermek amacıyla planlandı.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif, gözlemsel çalışmaya 1 Ağustos 2020 – 1 Ocak 2021 tarihleri arasında yoğun bakımda yatan PCR testleri ile doğrulanan COVID-19 hastaları dahil edildi. Hastaların demografik, epidemiyolojik verileri, semptomları, laboratuvar bulguları, komorbiditeleri, tedavi ve klinik sonuçları analiz edilerek ölen ve hayatta kalan hastalar karşılaştırıldı.
Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş olan 116 COVID-19 hastasının 62’si(%53,5) öldü, 54'ü(%46,5) iyileşti. Tüm hastaların medyan yaşı 67.0 (çeyrekler arası aralık 60-76), fatal hastaların 70.0 (çeyrekler arası aralık 61.8-79.3) ve nonfatal hastaların 64.5 (çeyrekler arası aralık 57.0-74.0) idi. Demografik analiz, daha büyük yaş grubundaki (yani, >=60 yaş) hastalarda mortalitenin genç yaş grubundaki hastalardan (%84, %68.5) daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, istatistiksel olarak mortalite ile ilişkili yedi laboratuvar parametresi bulundu: nötrofil (p<0,001), C-reaktif protein(p<0,001), üre(p<0,001), laktat dehidrojenaz (p<0,001), ferritin(p<0,001), D-dimer(p<0,001), Troponin-I(p<0,001).63 hasta (%55) mekanik ventilasyona ihtiyaç duydu, mekanik ventilasyon sonrası sadece bir hasta (%2) hayatta kaldı.
Tüm hastaların kan grubu ve ölen hastaların çoğunluğunun kan grubu A kan grubuydu. Hastaların toplam 83'ü (%71,5) komorbiditeye neden olan en az bir hastalığa sahipti. En sık eşlik eden hastalık hipertansiyondu. Hastaların 23’ünde (%20) diyabet ve 43’ünde (%37) arteriyel hipertansiyon saptanırken, 33(%28.5) hastada ek hastalık yoktu. Mortal seyirli hasta grubundaki 22 (%35.5) hastada ek hastalık yoktu, 40 hastada (%64,5) en az bir komorbidite vardı. Tüm hastalarda ortanca YBÜ'de kalış süresi 12.0 gün (çeyrekler arası aralık 7.0-18.0) iken, hayatta kalan grupta kalış süresi 14.0 (çeyrekler arası aralık 6.0-19.0) ve mortal seyirli grupta 11.5 (çeyrekler arası aralık 7.0-17) gündü.
Yoğun bakım ünitesine kabulden ölüme kadar geçen medyan süre 11.5 gündü (çeyrekler arası aralık 7.0-17). İlk 28 günlük mortalite oranı %49, 60 günlük mortalite oranı %3,5 bulundu. Bir hasta (%0.9) 72. Günde exitus oldu. Mortal seyirli gruptaki hastaların %92'sinin ilk 28 günde öldüğü tespit edildi.
Sonuç: Hastalarda nötrofil, C-reaktif protein, üre, laktat dehidrojenaz, ferritin, D-dimer, Troponin-I değerlerinin mortaliteyi öngördüğü tesbit edildi.