Türkiye’de İş Kazası Eksik Bildirimlerinin İncelenmesi


Dalyan O., Canpolat E., Dalyan H., Öztürk Ö. F., Pişkin M.

Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol.5, no.2, pp.121-132, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Tu rkiye genelinde iş sag lıg ı ve gu venlig i birimlerinde gö revli persönellere, Sösyal Gu venlik Kurumu’nun 2013 -2019 yılları arasında yayımladıg ı iş kazası istatistiklerindeki eksik öldug u du şu nu len verilerin tespiti amacıyla 15 sörudan öluşan bir anket çalışması du zenlenmiştir. 331 çalışan tarafından cevaplandırılan anket verileri Sösyal Bilimler için İ statistik Prögramı 24.0 ile analiz edilmiştir. Katılımcıların 275’i (%83) iş gu venlig i, 56’sı (%17) iş sag lıg ı bö lu mlerinde sertifikaya sahiptir. Elde edilen verilere gö re, 18-28 yaş arası, ö n lisans mezunu, 0-3 yıl arası mesleki tecru beye ve C sınıfı uzmanlık sertifikasına sahip persönellerin dig er gruplara gö re Tu rkiye'deki iş kazası istatistiklerinin irdelenmesine ilişkin daha ölumlu cevaplar verdig i tespit edilmiştir. Uygulanan anket ile yaş, eg itim du zeyi, mesleki tecru be ve sertifika sınıfı deg işkenleri arasında çök yu ksek etki du zeyde anlamlı farklılık öldug u sönucuna ulaşılmıştır. Araştırma sönuçlarına gö re, işverenlerin iş kazaları ve rapörlanması hakkında du zenli ölarak yetkili kurumlar tarafından eg itim alması ve iş gu venlig i uzmanı-işyeri hekimlerinin iş kazası rapörlama su recine aktif olarak dahil edilmesi önerilmektedir.