Social Networks And Social Media: A Survey On University Students


Creative Commons License

BOZ M., UCA ÖZER S.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.3, no.5, pp.89-103, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowdays, Social media has almost become part of our daily lives. This study consists of two main parts: In the first part, in the light of literature, the concept, properties, usage areas and growth of social media are examined. In the second part of the study, a survey is realised among the students of Canakkale Onsekiz Mart University, and it is tried to determine their usage habits, usage purposes of social media and perceptions about social media. A face to face interview method was used in this study. In general, the reliability of the questionnaire was analyzed. In the statistical evaluation of the results of the survey, frequency distribution was utilized, in the Likert-scale questions, factor analyzes were conducted, and significant differences between means were analyzed by independent-samples t-tests, One- way ANOVA tests. Primary findings can be summarized: Almost, all students use internet and visit social media sites. Two-thirds of them use internet every day. Facebook is the most visited social media site. Previous reasons of the students to use social media are music, video, and photography share and instant case transmission. Students search carefully commends and recommendations written in social media sites before deciding to buy a product and brand. As a result, it can be stated that today, social media is not means used only by individuals or groups. At the same time, it has become the most important marketing tool of companies and institutions.
Keywords: Social media, Web 2.0, New media, Internet, Marketing

Günümüzde, sosyal ağlar ve sosyal medya neredeyse günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, alan yazın taranarak sosyal medya kavramı, sosyal medya araçları, özellikleri, kullanım alanları ve amaçları ile gelişmesi incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri ile alan çalışması yapılarak, sosyal medya kullanım alışkanlıkları, sosyal medyayı kullanım amaçları ve sosyal medya konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin genel olarak güvenilirlik analizi yapılmıştır. Anket sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, frekans dağılımlarından yararlanmanın yanı sıra, likert ölçekli sorularda faktör analizleri yapılmış, ortalamalar arası anlamlı farklılıklar bağımsız iki grup arası farkların testi, varyans analizi (ANOVA) testleriyle ayrıca araştırılmıştır. Başlıca bulgular şu şekilde sıralanabilir: Öğrencilerin tamanına yakını internet kullanmakta ve sosyal medya sitelerini ziyaret etmektedirler. Üçte ikisi hergün internete girmektedir. En sık kullanılan sosyal medya sitesi Facebooktur. Öğrencilerin sosyal medya sitelerini öncelikli kullanım amacının müzik, video ve fotoğraf paylaşımı yapmak ve anlık durum iletimi fonksiyonlarını kullanmak olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ürün ve marka satın alma kararını vermeden önce sosyal medya sitelerindeki yorum ve tavsiyeleri dikkate aldıkları anlaşılmaktadır. Sonuç olarak; günümüzde sosyal medya, sadece kişi ve grupların kullandığı bir araç değildir. Aynı zamanda şirketlerin ve kurumların en önemli pazarlama aracı haline gelmiş bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Web 2.0, Yeni medya, Internet, Pazarlama