Hizmet İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Çanakkale Örnekleminde Bir Araştırma


AKYÜZ B., EŞİTTİ B.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, pp.23-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: Nowadays, in which the intense competition has been increasing each passing day, the effective and efficient use of human resources that cannot be substituted for any other factors has become more of an issue in the service institutions. The expectations of the employees that have a significant role in the success of an organization may differentiate day by day. At this point, the notions such as organizational commitment, job performance and intention to leave have been the primary factors for the institutions to attain target success. Organizational commitment maintains the follower’s exerting and his intention to stay in the organization in terms of approving the organization’s goals and values. As for job performance is a prominent agent which symbolizes employee’s capacity, opportunity and desire towards work and the amount of service. On the other hand, intention to leave expresses the consideration of the employee quit in a recent time.
In the study, it is aimed to look through the relations between the variables organizational commitment, job performance and intention to leave. In this context, the data obtained from the hospitality establishments and health institutions belonging service sector in Canakkale have been evaluated by using statistical analysis programs. The results show that there is a positive correlation between the variables organizational commitment and job performance. Briefly, research findings set forth that organizational commitment is a significant determinant on job performance and intention to leave.
Keywords: Organizational Commitment, Job Performance, Intention to Leave, Service Organizations, Canakkale

 

Özet: Rekabetin her geçen gün şiddetlenerek arttığı günümüzde, hizmet kurumlarının yeri başka hiçbir unsurla ikame edilemeyen insan kaynaklarını elinde tutarak etkili ve verimli kullanabilmesi oldukça önem arz etmektedir. Örgüt başarısında önemli bir role sahip iş gücünün beklentileri gün geçtikçe farklılaşabilmektedir. Bu noktada, örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti gibi kavramlar kurumların hedefledikleri başarıyı yakalamalarında öne çıkan faktörlerin başında gelmektedir. Örgütsel bağlılık; çalışanın mensubu olduğu örgütün amaç ve değerlerini kabul ederek gayret göstermesi ve örgütte kalma arzusunu tesis eder. İş performansı ise çalışanın işini yapma kapasitesi, fırsatı, isteği ve hizmet miktarını simgeleyen önemli bir etkendir. Bununla beraber işten ayrılma niyeti işletme için çalışan bir bireyin yakın bir zamanda işi bırakma düşüncesini ifade etmektedir.
Araştırmada örgütsel bağlılık iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Çanakkale’de, hizmet sek-töründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden ve sağlık kurumlarından elde edilen veriler istatistiksel analiz programlarının yardımı ile değerlendiril-miştir. Araştırmanın sonucu örgütsel bağlılık ile iş performansı arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Kısaca araştırma bulguları, hizmet sektöründeki çalışanların örgütsel bağlılığının iş performansı ve işten ayrılma niyetini belirleyen önemli bir etken olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel bağlılık, İş performansı, İşten Ayrılma Niyeti, Hizmet İşletmeleri, Çanakkale