Characterization of QSM/nHAp-Based Biological Scaffolds with The Potential Use in Oral and Maxillofacial Region: Preliminary Study


Creative Commons License

Çetin Genç Ç., Arslan Y. E. , Yılmaz H. D. , Karaca B.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS) 27. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2020, pp.95-96

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95-96

Abstract

Objective: The natural secretion of quince seed mucilage, has various medical uses. Within the

scope of bone tissue engineering, novel QSM/nHA-based biological scaffolds were produced by

absorbing nanohydroxyapatite (nHAp) into quince seed mucilage (QSM). The potential use of the

QSM/nHA-based biological scaffolds in bone regeneration has been evaluated.

Materials-Methods: Different ratios of nHAp particles were absorbed in a liquid form of mucilage.

Samples were molded and crosslinked. SEM images were taken and then it was decided to work on

scaffolds at a ratio of 1: 1 for characterization. Biodegradation, swelling, porosity tests were

performed. Human-adipose derived mesenchymal stem cells (hAMSCs) were seeded on scaffolds and

cultured. MTT, biodegradation, porosity, swelling tests were performed.

Results: As result of SEM and EDX analysis, it was determined that a homogeneous scaffold was

created. On the 7th day, 3.22 ± 0.10%, on the 14th day, 3.56 ± 0.43% biodegradation values

respectively were achieved. 72.04 ± 1.12% porosity and 65.22 ± 1.90%. swelling results were

obtained.

Conclusion: According to the results of our preliminary report, characterization and optimization of

mucilage/nHAp based biological scaffolds have promising results. In continuation of the study, BET,

TGA, Youngs Modulus, SEM+ EDX, Contact Angle, in vitro osteogenic differentiation,

histomorphometric, immunohistochemical evaluation, RT-PCR tests are planned as further studies.

This study was supported by Çanakkale Onsekiz Mart University The Scientific Research Coordination

Unit, Project number: TSA-2019-2933

Keywords: Biomaterial, Nano Hydroxyapatite, Quince Seed Mucilage

Amaç: Ayva çekirdeğinin doğal salgısı olan müsilajın medikal olarak çeşitli kullanım alanları

bulunmaktadır. Kemik doku mühendisliği uygulaması kapsamında; ayva çekirdeği müsilajına (QSM),

nanohidroksiapatit kemik (nHA) grefti emdirilerek yeni bir iskele oluşturup, üretilen QSM/nHA temelli

biyolojik iskelelerin oral ve maksillofasiyal bölgede kullanılabilme potansiyeli değerlendirilmiştir.

Gereç-Yöntem: Sıvı formdaki müsilaja farklı oranlarda nHAp partikülleri emdirildi. Örnekler

kalıplandı ve çapraz bağlandı. SEM görüntüleri alınarak karakterizasyon için 1:1 oranında iskeleler

üzerinde çalışmaya karar verildi. Biyobozunurluk, şişme testi, porozite testi yapıldı. Mezenkimal kök

hücreler (human adipose derived mesenchymal stem cells-hAMSCs) iskele üzerine ekildi ve 7.ve 14.

günlerde kültür takip edildi. Canlılık testleri için MTT testi yapıldı.

Bulgular: QSM/nHAp iskelelerinden en iyi yüzey morfolojisi ve gözenek boyutlarının 1:1 oranıyla

sağlandığı sonucuna ulaşıldı. EDX analizi sonuçlarında, QSM/nHAp iskelelerimizde başarılı homojen

dağılımlı bir iskele oluşturulduğu saptanmıştır. 7. günde %3.22±0.10, 14. günde %3.56±0.43

biyobozunma değerleri görüldü. İskelelerde %72.04±1.12 porozite sonuçlarına ulaşıldı, Şişme testi

sonuçları %65.22±1.90. olarak elde edildi.

Sonuç: Ön çalışmamızın sonuçlarına göre, karakterizasyon ve optimizasyon çalışmaları yapılan

nHA/müsilaj temelli biyolojik iskelelerin testleri umut vaad edici olması sebebiyle, BET, TGA, Young

Modülü; SEM+ EDX, Contac Angle, in vitro histomorfometrik, immunohistokimyasal, RT-PCR,

çalışmaları planlanmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmektedir. Proje Numarası:

TSA-2019-2933

Anahtar Kelimeler: Ayva Çekirdeği Müsilajı, Biyomateryal, Nano Hidroksiapatit