Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık ve İstihdam İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz


Creative Commons License

Yücesan M., Öksüz M.

POLITICS AND SOCIETY, vol.14, pp.605-621, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: POLITICS AND SOCIETY
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.605-621
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Banks have not only become institutions that collect deposits and granting loan, but they have become institutions that affect almost the whole of society through their activities. Today, the banking sector is seen as one of the most important actors in the economic system. It is accepted that a good working banking sector is a must for the economic success in all developed and developing countries. For this reason, expectations of the society from banking sector have changed in a similar way. Especially in recent years, Turkish banking sector has been criticized in many respects such as high interest rates and limited contribution to employment despite its high profitability level. The banking sector has a relatively limited contribution to total employment compared to other sectors. Reason of this situation is undoubtedly due to the capital-intensive structure that the industry has. In advanced economies, the share of banking sector in total employment is estimated to be between 1% and 10%. In Turkey, banking sector has a great employment potential with its 1% level of the employment ratio. In this study, regression analysis has been carried out regarding the years between 1986 and 2016 by using annual data to determine the relationship between employment in Turkish Banking Sector and profitability of the Banking Sector. According to the results obtained, a statistically significant and positive relationship was found between the banking sector employment volume and its profitability.

Bankalar sadece mevduat toplayıp kredi veren kurumlar olmaktan çıkıp, yaptıkları faaliyetler ile neredeyse toplumun tamamını etkileyen kurumlar haline gelmişlerdir. Günümüzde Bankacılık sektörü ekonomik sistem içerisinde var olan en önemli aktörlerden biri olarak görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında ekonomik başarının elde edilebilimesi için sağlıklı çalışan bir bankacılık sektörünün zorunluluk olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle toplumun Bankacılık sektöründen beklentileri de benzer şekilde değişim göstermiştir. Özellikle son yıllarda Türk Bankacılık sektörü sahip olduğu yüksek karlılık düzeylerine rağmen faiz oranları ve istihdama sınırlı katkı gibi birçok başlıkta eleştirilmektedir. Bankacılık sektörü yapısı gereği diğer sektörlere kıyasla toplam istihdama katkı açısından oldukça sınırlı bir yere sahiptir. Bu durumun temel nedeni şüphesiz ki sektörün sahip olduğu sermaye yoğun yapıdır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde Bankacılık sektörünün toplam istihdam içerisindeki payının %1 ile %10 arasında bir değer aldığı görülmektedir. Türkiye’de ise söz konusu oranın %1’ler düzeyinde olması sektörün taşıdığı istihdam potansiyelinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada Türk Bankacılık sektöründe yaratılan istihdam ile Bankacılık sektörü karlılığı arasındaki ilişkinin tespiti için 1986 yılı ile 2016 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türk Bankacılık sektörünün sahip olduğu karlılık düzeyi ile sektörde yaratılan istihdam miktarı arasında istatistikî olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.