An Epitome of the Distinction between Rationality and Legitimacy (Sharʿiyyah) In Islamic Legal Thought: The Condition of Actions before the Coming of Sharīʿa


Şavluk H.

Theosophia Felsefe, İlahiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, no.3, pp.91-122, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The function, domain and boundaries of reason are important in Islamic legal thought. Reason and many issues related to it were discussed in the jurisprudential works of the earlier generations (muteḳaddim) in connection with various other issues. We find a lot of information regarding the function and boundary of reason in the works written during the formative period of religious law in the discussions on the condition of actions in societies with no existing shari‘a law.  In the debates which is the most concrete results of the discussions about the problem of good and evil, the views of various sects about the function of reason become more visible. Apart from the discussions about whether the time before the coming of sharʿī is imaginary (hypothetical) or real, in the light of the views of the sects on this issue, we get some information as well about the source of judgment in Islamic legal thought, the beginning of law (or obligation), and the relationship between law and ownership. With this debate between the Ash‘arites who lay down the existence of Shari‘a as a condition for fundamental rights such as security of life, right of property and freedom to become legal obligations with binding otherworldly consequences and the Mu‘tazilites who assert that reason by its nature can attain some religious and legal truths with its own capacity, we also find an opportunity to express some opinions about the existence of notion in Islam regarding natural law. Our discussion which contains both jurisprudential and theological aspects is limited only to this period in which the views of the sects are more clearly visible. 

: İslam hukuk düşüncesinde aklın fonksiyonu, etki alanı ve sınırları oldukça önemli bir meseledir. Mütekaddim döneme ait fıkıh usulü eserlerinde akıl ve akıl ile alakalı pek çok mevzu ilk dönemlerden itibaren muhtelif tartışma konularıyla irtibatlı olarak ele alınmıştır. Aklın dini hukukun oluşumundaki fonksiyonu ve sınırı ile ilgili en fazla veriyi de şerʿî bildirimin olmadığı toplumlarda eylemlerin hükmü ile ilgili tartışmada bulmaktayız. Hüsün-kubuh meselesinin en somut semeresi olan bu tartışmada mezheplerin aklın fonksiyonu ile ilgili görüşleri açıklığa kavuşmaktadır. Şerʿî bildirimin olmadığı zaman diliminin hayalî (farazî) mi yoksa hakikî mi olduğu tartışması bir yana mezheplerin bu hususta belirttikleri görüşleri ile İslam hukuk düşüncesinde ahkamın kaynağı, hukukun (teklifin) başlangıcı ve hukuk-mülkiyet ilişkisi hakkında da bilgi edinmekteyiz. Can güvenliği, hürriyet ve mülkiyet gibi en temel hakların uhrevî sorumluluk getiren hukukî niteliğe sahip olabilmesi için şerʿî bildirimin varlığını şart koşan Eşʿarîler ile aklın doğası gereği birtakım hükümleri idrak edebileceğini savunan Muʿtezile arasında cereyan eden bu tartışmayla İslam’da doğal hukukun varlığı ile ilgili görüş sarf edebilme imkanını bulmaktayız. Arka planında hem fıkhın hem de kelam ilminin olduğu bu tartışmayı mezheplerin görüşlerinin daha berrak olduğu mütekaddim dönemle sınırlı tuttuk.