Occupational Health and Safety Cost in the Housing Construction Sector, Evaluation of Occupational Health and Safety Culture of Employer and Technical Staff


Creative Commons License

Pişkin M., Vural S.

5th International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences July 10-12, 2023 : Konya, Turkey, Konya, Turkey, 10 July 2023, vol.1, pp.188-189

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.188-189
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The construction sector, due to its constantly changing dynamic nature, requires additional safety measures in addition to standards and the development of a safety culture.  Establishing an effective safety culture in this sector plays a critical role in reducing work accidents and occupational diseases by enabling employees to accurately assess risks and act in accordance with safety measures.

Therefore, in this study, cost analyses of building construction projects were conducted, and the safety culture of personnel involved in these projects was evaluated.

The study was designed as a single-group post-test model and a survey was conducted with two hundred participants.

According to the research findings, the variables of gender and educational level significantly influenced safety culture factors. Additionally, a positive relationship was determined between an increase in professional tenure and a safety culture.

The study findings revealed that safety culture is supported by five factors: Management Commitment, OHS Training and Communication, Employee Participation and Awareness, Fatalism, and OHS Reporting.

According to the correlation results between the factors, it was determined that the most significant factor supporting safety culture is OHS training, and fatalism is the factor that negatively affects all other factors.

To enhance safety culture to the highest level, safety training should be examined considering various criteria.

İnşaat sektörü, sürekli değişen dinamik yapısı nedeniyle standartlara ek olarak ilave güvenlik önlemlerinin uygulanması ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi gereken bir sektördür. Bu sektörde, etkin bir güvenlik kültürünün oluşturulması, çalışanların riskleri doğru bir şekilde değerlendirmelerini ve güvenlik önlemlerine uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmada kritik bir rol oynamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada bina inşaatı projelerinin maliyet analizlerini gerçekleştirilmiş ve belirtilen projelerde görevli personellerin güvenlik kültürü değerlendirilmiştir. Çalışmada tek grup son test modeli olarak tasarlanmış ve 200 personel ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin güvenlik kültürü faktörleri büyük düzeyde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca mesleki kıdem süresi artışı ile güvenlik kültürü arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışma bulgularına göre güvenlik kültürünün Yönetim Bağlılığı, İSG Eğitimi ve İletişim, Çalışan Katılımı ve Farkındalığı, Kadercilik ve İSG Raporlama olmak üzere 5 faktör tarafından desteklendiği belirlenmiştir. Faktörler arası korelasyon sonuçlarına göre güvenlik kültürünü destekleyen en önemli faktörün İSG eğitimi faktörü, tüm faktörleri negatif yönde etkileyen faktörün de kadercilik faktörü olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik kültürünü en iyi seviyeye çıkarmak için güvenlik eğitimleri çeşitli kriterler dikkate alınarak irdelenmelidir.