3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Temel Evrensel Değerleri İçermesi Bakımından İncelenmesi


GÜZEL CANDAN D., ERGEN G.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisİ, vol.7, no.17, pp.134-161, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Values are mostly the affective features that regulate the social life and construct the interpersonal communication and interaction. The process of value transfer that starts firstly in the family, is carried out by the school afterwards. At first, while children’s physical and mental learning were emphasized, it is seen that the importance of value education has increased recently. Especially, the acquisition of universal values is so important for children’s having universal vision. Values education is taught via certain courses at schools. Social studies lesson is one of those through which values education is taught for elementary school students. Therefore, Social Studies Textbooks for the 3rd Grade of Elementary Students (the 1st and the 2nd) by Evrensel İletişim Yayınları were analyzed in terms of fundamental universal values.Document survey model, which is among the qualitative research methods, was used in this study. Descriptive analysis was used to analyze the data. Firstly, code guide about the fundamental universal values was formed. Thereby, the validity and the reliability of the study was tried to increase. The texts and the pictures in the textbooks were analyzed with the help of MAXQDA 11.01 program. Relying on the findings, the suggestions about the social studies textbooks were made

Değerler; sosyal hayatı düzenleyen, kişiler arası iletişimi ve etkileşimi yapılandıran daha çok duyuşsal nitelikte olgulardır. İlk olarak ailede başlayan değer aktarımı süreci, daha sonra okul tarafından yürütülür. Önceki yıllarda çocukların daha çok zihinsel ve fiziksel öğrenmeleri üzerinde durulurken, son yıllarda değerler eğitimine verilen önemin gittikçe arttığı görülmektedir. Özellikle de evrensel nitelikteki değerlerin kazanımı, çocukların evrensel bir görüşe sahip olması açısından çok önemlidir. Değerler eğitimi okullarda belli dersler aracılığı ile işlenmektedir. Hayat Bilgisi dersi de ilköğretim düzeyi öğrencileri için değerler eğitiminin verildiği derslerden biridir. Bu nedenle bu araştırmada Evrensel İletişim Yayınları’na ait ilköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitapları (1. ve 2. Kitap olmak üzere), temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi esas alınmıştır. Öncelikle temel evrensel değerler ile ilgili olarak kod rehberi oluşturulmuştur. Böylece nitel özellikte olan bu çalışmanın güvenirlik ve geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada MAXQDA 11 programı yardımı ile ders kitaplarında bulunan metinler ve resimler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara dayanılarak Hayat Bilgisi ders kitapları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.