Synthesis and Spectroscopic Properties of Newly Tetrapyrazinoporphyrazine Containing Gadolinium(III) Acetate


Creative Commons License

Pişkin M., Odabaş Z., Durmuş M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.23, no.031203, pp.602-607, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A new tetrakis-(2-methylpyrazino)porphyrazinato gadolinium(III) acetate complex was synthesized. Elemental analysis, Fourier-Transform Infrared, Ultraviolet-visible, and fluorescence spectroscopy techniques clarified its structure. It can dissolve very well without aggregation in both Dimethyl sulfoxide and N, N-Dimethylformamide, which have high dielectric constant and high dipole moment from polar aprotic solvent type. Its aggregation property was also investigated in dimethyl sulfoxide at different concentrations, and it was determined to contain monomeric species. In addition, its fluorescence properties were investigated in Dimethyl sulfoxide and the effect of gadolinium(III) acetate metal ion as a heavy rare earth element was determined. According to the findings in this study, it may be used as an electronic and optical material and in various technological applications such as photocatalytic applications. In addition, these findings may be useful for systems that include changes in pyrazinoporphyrazine-like forms.

Yeni tetrakis-(2-metilpirazino)porfirazinato gadolinyum(III) asetat kompleksinin sentezlenip, saflaştırılmasının ardından yapısı element analiz, Fourier-Transform Kızılötesi, Ultraviyole görünür ve Floresan spektroskopi teknikleri ile karakterize edildi. Polar aprotik solvent olan ve yüksek dielektrik sabitine ve yüksek dipol momente sahip olan hem Dimetil sülfoksit hem de N,N-Dimetilformamid solventlerinde agregasyon yapmadan iyi bir şekilde çözünebilmektedir. Dimetil sülfoksitte hazırlanan belirli farklı konsantrasyon aralıklarındaki çözeltilerindeki agregasyon özelliği araştırılarak çoğunlukla monomerik türler içerdiği de belirlenmiştir. Ayrıca; dimetil sülfoksitte hazırlanan çözeltisinin floresan özellikleri incelenerek merkezinde ağır bir nadir toprak elementi olarak gadolinyum(III) asetat metal iyonunun etkisi belirlenmiştir. Tetrakis-(2-metilpirazino)porfirazinato gadolinyum(III) asetat, elektronik ve optik malzeme olarak ve fotokatalitik uygulamalar gibi çeşitli teknolojik uygulama alanlarında kullanılabilir ve pirazinoporfirazin benzeri formlardaki değişiklikleri içeren sistemler için de faydalı olabilir.