ÇOCUK HİKÂYELERİNDE TEMATİK BİR YAKLAŞIM: MİNE PİKNİKTE


Aksoy Tokgöz İ.

WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.2, pp.875-876

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.875-876
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study was prepared as a final assignment for "creating a story for an achievement in the primary school program and adapting it to digital story tools" in the Instructional Technologies course of Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Department of Classroom Education, in the 2020-2021 Academic Year. In the study, Primary School Curriculum was scanned and H.B.3.6.3 "Finds directions by using nature." gain has been selected. The content created for the selected outcome was written thematically in terms of language and expression for children aged 7-11, taking into account the principles of child relativity and child reality (Nas, 2002: 47-87). The Storyjumper tool, one of the Web 2.0 tools, was chosen to ensure that the formal part of the story is suitable for the target audience and to integrate children's stories in a digital environment. The cover of the book has been prepared by using the features of the Storyjumper tool, the visuals, font size, text visual ratio used in the story.

 

The aim of the study is to create a thematic story with its content and visual dimensions, aiming at the acquisitions of curricula for children's literature, as well as to contribute to the field as an example of a multidisciplinary approach that brings together Instructional Technologies and Children's Literature on a common ground. It is hoped that it will serve as an example to academics.

 

Keywords: children's literature, children's books, digital story tools, Web 2.0 tools

Bu çalışma, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Teknolojileri dersinde “ilkokul programındaki bir kazanıma yönelik bir hikâye oluşturma ve dijital hikâye araçlarına uyarlama” final ödevi olarak hazırlanmıştır. Çalışmada İlkokul Öğretim Programı taranmış ve Hayat Bilgisi dersi kazanımlarından H.B.3.6.3 “Doğadan yararlanarak yönleri bulur.” kazanımı seçilmiştir.  Seçilen kazanıma yönelik oluşturulan içerik, 7-11 yaş çocuklara yönelik dil ve anlatım açısından çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği ilkeleri (Nas, 2002: 47-87) dikkate alınarak tematik olarak yazılmıştır. Hikâyenin biçimsel bölümünün hedef kitleye uygunluğu sağlamak ve çocuk hikayelerini dijital ortamda entegre etmek amacıyla Web 2.0 araçlarından Storyjumper aracı seçilmiştir. Kitabın kapağı, hikâyede kullanılan görseller, punto, metin görsel oranı Storyjumper aracının sağladığı özelliklerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

 

Çalışmanın amacı, çocuk edebiyatına yönelik olarak öğretim programları kazanımları hedef alınarak içerik ve görsel boyutları ile tematik hikâye oluşturma örneği ve aynı zamanda Öğretim Teknolojileri dersi ile Çocuk Edebiyatı dersi ortak bir paydada bir araya getiren multidisipliner bir yaklaşım örneği olarak alana katkı sağlayacağı ve öğretmen adaylarına, öğretmenlere, akademisyenlere örnek temsil edeceği umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, dijital hikâye araçları, Web 2.0 araçları