Investigation of the Factors Affecting the Fear Levels of COVID-19 of the Medical Services Vocational School Students


Creative Commons License

Öntürk Akyüz H., Şahinoğlu M. S., Alkan S., Özlü A.

Medical Research Reports, vol.5, no.3, pp.94-103, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.55517/mrr.1122354
  • Journal Name: Medical Research Reports
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.94-103
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin COVID-19 korku düzeyleri ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi. Çalışmanın evrenini Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören toplam 1900 öğrenci oluşturdu. Çalışmada, örneklem seçimine gidilmedi, gönüllülük esasına göre katılım gösteren toplam 866 öğrenci ile yürütüldü. Çalışma verileri 15 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında toplandı. Veri toplama aracı olarak “Sosyo demografik Özellikler Soru Formu” ve "COVID-19 Korkusu Ölçeği’’ kullanıldı. Veri toplama araçları google forms olarak düzenlendi ve katılımcılara sosyal medya üzerinden iletildi. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 24 paket programı kullanıldı. Analizlerde (p<0,05). İstatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya 545’i kadın olmak üzere toplam 866 öğrenci katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 21.4 olarak tespit edildi. Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi programı öğrencileri en yüksek katılım gösteren programlar olarak bulundu. Öğrencilerin ailelerinin ikamet ettiği yerlerle COVID-19 Korku ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.018). Aileleri ilçede yaşayanların ölçek puanları hem il hem de köyde yaşayanlara göre anlamlı oranda düşük bulundu. Sonuç: COVID-19 pandemisinin ilerleyen dönemlerinde yaptığımız bu çalışmada sağlık çalışanı adayı öğrencilerin COVID-19 Korku ölçeği puan ortalamaları orta şiddetli korku düzeylerini göstermektedir.