TATİL SATIN ALMADA TURİSTLERİN DESTİNASYON TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: ÇANAKKALE KENT MERKEZİNDE YAŞAYANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA


BULUK B. , BOZ M. , Başaran Ünsal Y.

16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.454-472

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.454-472

Özet

Destinasyonlar ve sahip oldukları çekicilikler, satın alma davranışına etki eden önemli unsurlardandır. Gerek turistlerin satın alma kararları, gerekse destinasyonlar üzerine literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur. Ancak her ikisinin de birlikte incelendiği, belli başlı pazarlara yönelik çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışma, Çanakkale kent merkezindeki bireylerin tatil kararı alırken gidecekleri destinasyonu nasıl seçtikleri, hangi kriterlere ne derece önem verdiklerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış ve anketler Çanakkale kent merkezinde çeşitli demografik özelliklere sahip ve rasgele seçilen 410 bireyle 2014 Ekim-Aralık ayları arasında yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin çözüm ve yorumlanmasında; t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve gruplar arasındaki farklılıkları belirleyebilmek için Scheffe ve Tamhane’s T2 testleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların demografik özellikleri ile tatil destinasyonunu seçerken dikkate aldıkları kriterler arasında önemli farklı- lıklar saptanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen sonuçların destinasyon ve turizm pazarlamacılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.