The Effect of Post-Harvest Salicylic Acid Applications on Aroma Components During the Storage of the "Roxana" Apricot Cultivar


Creative Commons License

Varlı Yunusoğlu S., Ekinci N., Gündoğdu M. A.

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.2, pp.252-264, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out to determine the effects of postharvest salicylic acid (SA) applications on aroma components during the storage of “Roxana” apricot variety. In the study, salicylic acid at three different doses (0.5, 1 and 2 mM) was applied to the harvested fruits and compared with the untreated control group fruits. All fruits in the study group were pre-cooled for 1 day and stored in cold storage for 45 days under normal atmospheric conditions at 0±0.5°C and 90±5% relative humidity. In the research, soluble solid content (% SSC), titratable total acidity (% malic acid) and aroma component composition parameters were investigated at 15-day intervals, together with the initial analysis after harvest. In the study, 2 mM salicylic acid application came to the fore in all criteria and slowed down the ripening rate of fruits compared to other applications. Aldehyde, ester, ketone, lactone, alcohol and terpene aroma component groups were determined in the fruits of the “Roxana” apricot cultivar examined in the study. It was found that 1 and 2 mM SA applications in lactones and esters, which are component groups that contribute to the characteristic aroma of apricot fruits, contributed to the synthesis of these aroma components at the required level. Hexyl acetate component, which is in the ester aroma component group and is one of the major aroma components for apricot fruit, was initially determined at a value of 332.1 and its amount increased with the progression of maturity. At the end of the 15-day storage period, the highest increase in hexyl acetate component was detected in the control group, while the highest value was determined in the application of 2 mM salicylic acid with a value of 579.9 at the end of the 45-day storage period. 

Bu çalışma, hasat sonrası salisilik asit (SA) uygulamalarının “Roxana” kayısı çeşidinin muhafazası süresince aroma bileşenlerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, hasat edilen meyvelerde üç farklı dozda (0,5, 1 ve 2 mM) salisilik asit uygulaması yapılmış ve uygulama yapılmamış kontrol grubu meyvelerle karşılaştırılmıştır. Çalışma grubundaki bütün meyveler 1 gün ön soğutma işlemine tabi tutulmuş ve 0±0,5°C sıcaklıkta ve %90±5 oransal nem içeren normal atmosfer koşullarında 45 gün süresince soğuk hava deposunda muhafaza edilmiştir. Araştırmada hasattan sonra başlangıç analizleri ile birlikte 15 günlük aralıklarla suda çözünebilir kuru madde miktarı (% SÇKM), titre edilebilir toplam asitlik (% malik asit) ve aroma bileşen kompozisyonu parametreleri incelenmiştir. Yapılan çalışmada 2 mM salisilik asit uygulaması tüm kriterlerde ön plana çıkmış ve meyvelerin olgunlaşma hızını diğer uygulamalara göre yavaşlatmıştır. Çalışmada incelenen “Roxana” kayısı çeşidine ait meyvelerde aldehit, ester, keton, lakton, alkol ve terpen aroma bileşen grupları tespit edilmiştir. Kayısı meyvelerinin karakteristik aromasına katkı sağlayan bileşen gruplarından lakton ve esterlerde, 1 ve 2 mM SA uygulamaları bu aroma bileşenlerinin olması gereken düzeyde sentezlenmesine katkı sağlamıştır. Ester aroma bileşen grubunda yer alan ve kayısı meyvesi için majör aroma bileşenlerinden olan hekzil asetat bileşeni başlangıçta 332,1 değerinde tespit edilmiş ve olgunluğun ilerlemesiyle miktarında artış gerçekleşmiştir. 15 günlük muhafaza periyodunun sonunda hekzil asetat bileşeninde en yüksek artış kontrol uygulamasında iken, 45 günlük muhafaza süresinin sonunda en yüksek değer 579,9 değeri ile 2 mM salisilik asit uygulamasında tespit edilmiştir.