Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Başol G., EVİN GENCEL İ.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.2, pp.941-946, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
  • Page Numbers: pp.941-946

Abstract

The purpose of this study was to adapt Reflective Thinking Scale to Turkish and investigate its validity and reliability over a Turkish university students’ sample. Reflective Thinking Scale (RTS) is a 5 point Likert scale (ranging from 1 corresponding Agree Completely, 3 to Neutral, and 5 to Not Agree Completely), purposed to measure reflective thinking in habitual actions, understanding, reflecting and critical reflecting subscale levels. With the help of education area and language experts, the scale adaptation thoroughly completed and the correlation between the original scale and its Turkish form indicated satisfactory language equality (r=.80). During the 2011-2012 school years, 1413 undergraduate students, from varying departments of Faculty of Education, Çanakkale Onsekiz Mart and Gaziosmanpaşa University, were participated in this study. In order to maximize student participation, convenient sampling method was followed. After the item analysis, internal consistency of the scale and subscale items were checked through Cronbach Alpha internal consistency coefficient and Spearman Brown Split-Half correlation coefficient and both indicated good internal consistency on the scale and the subscale levels. The scale also demonstrated sufficient test-retest reliability over the application of the scale in two weeks and two months intervals. The construct validity is established through a confirmatory and an exploratory factor analyses and the four factor structure, suggested in the original study, was confirmed by both analyses. The concurrent validity was also confirmed through the scale’s satisfactory Pearson correlation coefficient with Critical Thinking Scale. 

 

Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Gülşah BAŞOL    İlke EVİN GENCEL

Öz

Bu çalışmanın amacı, Yansıtıcı Düşünme Düzeyini Belirleme Ölçeğini (YDDBÖ) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin Türk üniversite öğrencileri örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini ortaya koymaktır. YDDBÖ öğrencilerin bir dersin sonunda yansıtıcı düşünme düzeylerini 5’li Likert derecelemesi kullanarak Alışkanlık, Anlama, Yansıtma ve Kritik Yansıtma olmak üzere dört alt boyutta ölçmek üzere tasarlanmış bir ölçektir. Alan ve dil uzmanlarının katkısıyla ölçeğin Türkçeye adaptasyonu tamamlandıktan sonra, veriler uygun örnekleme yoluyla 2011-2012 eğitim- öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 1413 lisans öğrencisinden bir aylık bir süreçte toplanmıştır. Madde analizleri yapılan ölçeğin içtutarlılığına Cronbach Alpha katsayısı ve Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayısı ile bakılmış ve yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçeğin test-tekrar test korelasyonları ölçeğe verilen cevapların kararlılık gösterdiğini ortaya koymuştur. YDDBÖ’nün yapı geçerliğini ortaya koymak üzere veri rastgele olarak ikiye bölündükten sonra bir yarıya Açıklayıcı ve diğer yarıya Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış ve orijinal çalışmada ortaya konan kuramsal yapının doğrulandığı bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin benzer ölçekler dayanaklı geçerliğini sınamak üzere California Eleştirel Düşünme Ölçeği ile korelasyonuna bakılmış ve yeterli düzeyde olduğu görülmüştür.