AN EXTREMELY RARE COMPLICATION OF MECKEL'S DIVERTICULUM: ENTEROCUTANEOUS FISTULIZATION OF UMBILICAL HERNIA


Cikman O., KİRAZ H. A., ÖZKAN Ö. F., Adam G., ÇELİK A., KARAAYVAZ M.

ABCD-ARQUIVOS BRASILEIROS DE CIRURGIA DIGESTIVA-BRAZILIAN ARCHIVES OF DIGESTIVE SURGERY, vol.28, no.2, pp.152-153, 2015 (ESCI) identifier identifier identifier