Beden Eğitimi Öğretim Stilleri ile Öğretim Modellerine Yönelik Araştırmaların İncelenmesi


Burucu S., Cengiz C.

Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.33

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor öğretimi alanında, Mosston’ın Öğrenme Stilleri Yelpazesi ve Öğretim Modelleri konusunda Türkiye’de ve dünyada 1966-2022 yılları arasında yayımlanmış olan çalışmaların incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, geleneksel literatür incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Geleneksel literatür incelemesi sistematik çalışmalardan farklıdır (Demiris vd., 2019, s.32) ve belirli bir konu hakkındaki mevcut bilgi durumunun özet bir incelemesini sunmayı (Jesson vd., 2011, s.74) amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’de ve dünyada yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ile hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler oluşturmaktadır. Çalışma süresince 53 öğretim stili ve 45 öğretim modeli çalışmasına erişilmiş, bunlardan erişime kapalı olan tezler elimine edilerek 42 öğretim stili ve 38 öğretim modeli çalışması olmak üzere toplamda 80 çalışmadan yararlanılmıştır. Veri analiz için içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmalarda yoğun olarak öğretmen adayları ve deneyimli öğretmenler örneklem grubu olarak tercih edilmiştir ve örneklem büyüklüğü “6-1682” olarak kullanılmıştır. Öğretim stilleri Yelpazesi ile ilgili çalışmalar genellikle ilişkisel tarama ve derleme olarak yoğunlaşmaktadır ve “stil farkındalığı”, “akademik başarı”, “tutum”, “motivasyon”, “stile ilişkin değer algısı”, “kaygı” gibi değişkenler ile ilişkilendirilmiştir. Öğretim modelleri ile ilgili çalışmalar da deneysel desenlemelerin yanı sıra nitel araştırma yöntemleri de öne çıkmaktadır ve “uygulama kriterleri”, “öğrenme zamanı”, “beceri gelişimi”, “tutum” gibi değişkenler ile ilişkilendirilmektedir. Sonuç olarak, hem stiller hem de modellerle ilgili çalışmalara bakıldığında farklı stil veya modellere yönelik farkındalığın ve uygulama deneyiminin yetersiz olduğu; öğretmen yetiştirme programlarındaki teorik öğrenmelerin uygulama boyutuyla ilişkilendirilemediği; özerk öğrenmeye yönelik sınıf ikliminin özellikle ulusal bazda yeteri kadar oluşturulamadığı; toplumun kültürel yapısının öğretmen ve öğretmen adaylarının stil ve model seçimlerini etkilediği görülmektedir. Gerek aday öğretmenler, gerekse deneyimli öğretmenlerin güncel eğitim-öğretim felsefesi doğrultusunda ve çağın gereksinimlerine uygun bir öğrenme iklimi oluşturabilmeleri için bu yöntemlerin uygulamalarına yönelik eğitimlere tabi tutulmalarının ve alan araştırmacılarının stil ve model uygulamalarına yönelik daha detaylı deneysel çalışmalar yaparak sonuçlarına yönelik öğretmen adaylarına öğretim sağlamalarının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Stilleri, Öğretim Modelleri, Beden Eğitimi