Lise Öğrencilerinin İngilizce Özerklik Algısı, Kaygısı ve Özyeterlik İnancı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

ORAKCI Ş., AKTAN O., TORAMAN Ç.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.424-450, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study aims to investigate the relationships between English language learning autonomy percep-tion, anxiety level and self-efficacy perception among high school students and whether foreign language learning anxiety level and self-efficacy perception predict students’ English language learning auto-nomy perception significantly. The relational screening model was used in the research. In the study, three different scales, “Self-Efficacy Belief Scale for English”, “Autonomy Perception Scale” and “Fo-reign Language Learning Anxiety Scale” were used as data collection tools. In the study, “purposive sampling method” was adopted taking into account that the sampling was easy to reach and the sample of the study consisted of 645 high school 10th grade students. With regard to the findings of the study, it was found out that there were relationships between self-efficacy and autonomy perception, between self-efficacy and foreign language learning anxiety anxiety and between foreign language learning anxi-ety and autonomy perception in English learning. In this context, the results of the study were discussed with the other study results about learning autonomy perception, anxiety level and self-efficacy percep-tion

Bu araştırmada, lise öğrencilerinin İngilizce özyeterlik algıları, kaygı du¨zeyleri ile özerklik algıları arasındaki ilişkinin ve İngilizce kaygı du¨zeyinin özyeterlik aracı değişkeni u¨zerinden özerklik u¨zerindeki etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmada lise öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik du¨zeyi aracı değişkeni u¨zerinden İngilizce kaygı du¨zeyinin özerklik u¨zerindeki açıklayıcılık du¨zeyi ve bu değişkenler arası ilişkiler incelenmiştir. Araştırma ilişkisel karşılaştırma tu¨ru¨nde bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “İngilizce ile İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeği”, “Özerklik Algı Ölçeği” ve “Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği” olmak u¨zere u¨ç farklı ölçek kullanılmıştır. Araştırmada örneklem belir-lenirken kolay ulaşılabilirlik esası gözetildiği için “amaçlı örneklem yöntemi” benimsenmiş olup araştırmanın örneklemini toplam 645 lise 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma bulguları, İngilizce özyeterlik inancı ile özerklik algısı, İngilizce özyeterlik inancı ile yabancı dil öğrenme kaygısı, özerklik algısı ile yabancı dil öğrenme kaygısı arasında ilişkiler olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda araştırma sonuçları İngilizce özyeterlik algıları, kaygı du¨zeyleri ile özerklik algıları ile yapılan diğer araştırma sonuçları ile ilişkilendirilerek tartışılmıştır.