Hayat Bilgisi ve İlk Okuma Yazma Derslerini Konu Alan Doktora Tezlerine Yönelik Bir İnceleme


Güven B., Kırat E.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.324-347, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Okul öncesi eğitimin ardından ilkokula geçişle birlikte tüm öğrencilerin öğretim sürecinde ilk kez karşılaştıkları hayat bilgisi ve ilk okuma yazma becerisinin ağırlıklı olduğu Türkçe derslerinin bireylere kazandırılması hedeflenen temel yaşam becerileri ve okula uyum süreçleri üzerinde doğrudan etkili olduğu açıkça söylenebilir. Her iki ders sahip oldukları misyonlar yönüyle programlarda yer aldıkları tarihten bugüne çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuş, araştırmacıların üzerinde sıkça çalıştığı bir alan haline gelmiştir. Öyle ki ortaya konan birçok araştırma incelendiğinde program geliştirme uzmanlarına, uygulayıcı olan öğretmenlere önemli yardımlar sağlayabilmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumdan hareketle lisansüstü eğitim basamaklarından doktora düzeyinde anılan her iki derse yönelik gerçekleştirilen tez çalışmalarını temel araştırma boyutları yönüyle inceleyebilmek bu araştırmanın genel amacıdır. Nitel araştırma yöntemine uygun olarak doküman inceleme tekniği ile gerçekleştirilen araştırmada hayat bilgisi ve ilk okuma yazma dersleri konularında tamamlanmış YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Proquest veri tabanında erişime açık bulunan doktora tezleri kapsama alınmıştır. Araştırmanın amaçlarına uygun şekilde belirlenen boyutlara bağlı olarak elde edilen araştırma verileri frekans ve yüzde değerleriyle sayısal hale getirilerek tablolar şeklinde sunulmuştur. Bulguların analizine dayalı olarak araştırma kapsamında incelenen doktora tezlerinin ağırlıklı şekilde beceri kazandırma, beceri düzeyinin belirlenmesi, kullanılan yöntem – tekniğin etkililiğinin sınanması gibi amaçlarla gerçekleştirildiği, araştırmacıların tercih ettikleri araştırma yöntemi yönüyle yüksek oranda karma yöntem ve bu yönteme bağlı desenlere yöneldikleri belirlenmiştir. Gerçekleştirilen deneysel desen ve eylem araştırmalarında ağırlıklı olarak akademik başarı düzeyinin artışı yönünde sonuçlara ulaşıldığı da ayrıca gözlenmiştir.