An examination of preschool teachers' opinions towards the Covid-19 pandemic process


Aktan Acar E., Erbaş Y. H., Eryaman M. Y.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.31-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this research is to conduct a research on the experiences of preschool teachers working in different regions of Turkey in learning and teaching processes during the Covid-19 pandemic. In line with these purposes, the general views and experiences of preschool teachers about distance education after the declaration of the Covid-19 pandemic were examined. This research was designed as a qualitative research patterned with a case study. The participants are 253 preschool teachers who are actively working as preschool teachers and who agreed to participate voluntarily from various regions of Turkey. Data were collected with the questionnaire form developed for this study. According to the findings, preschool teachers put forward various positive, negative and neutral statements about distance education. Allowing the use of different activities, increasing technology knowledge, parent-teacher cooperation are some of the positive statements about distance education. Expressions such as causing focusing problems, difficulty in following up, not contributing to the development of motor skills, unwillingness of parents and inadequacy of parents are included in the study as negative statements about distance education.

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde öğrenme ve öğretme süreçlerinde yaşamış oldukları deneyimlere dair karşılaştırmalı bir araştırma yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin, Covid-19 pandemi ilanından sonra uygulanan uzaktan eğitim hakkındaki genel görüşleri ve deneyimleri incelenmiştir. Bu araştırma durum çalışması ile desenlenmiş bir nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar aktif olarak okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönüllü olarak katılmayı kabul eden 253 okul öncesi öğretmenidir. Bu çalışma için geliştirilen anket formu ile veriler toplanmıştır. Bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri uzaktan eğitim hakkında çeşitli olumlu, olumsuz ve yansız ifadeler ortaya koymuşlardır. Farklı etkinliklerin kullanımına fırsat vermesi, teknoloji bilgisini artırması, veli-öğretmen işbirliği uzaktan eğitim hakkında olumlu ifadelerden bazılarıdır. Odaklanma problemi çıkarması, takipteki güçlük, motor becerilerin gelişimine katkı sunmaması, veli isteksizliği ve veli yetersizliği gibi ifadelerde uzaktan eğitim konusunda olumsuz ifadeler olarak çalışmada yer almaktadır.