Determination of Mollusca Fauna and Some of The Water Quality Features of Kavak Stream (Gelibolu Peninsula: Çanakkale)


Creative Commons License

Bal D., Odabaşı D. A., Zilifli A.

Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences, vol.7, no.3, pp.393-407, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Marmara havzasının Batısında bulunan Kavak Çayının sucul Gastropoda ve Bivalvia faunası ile bazı su kalitesi özelliklerinin

araştırılmasını amaçlayan bu çalışmada, Kavak Çayı havzasından seçilen beş istasyondan 2016 yılı içerisinde, makroomurgasız

taban faunası ve su örneklemeleri mevsimsel olarak gerçekleştirilmiştir. Standart örnekleme yöntemleri kullanılarak

yapılan taban faunası örneklemelerinden sonra taban faunasındaki gastropod ve bivalv örneklerine ait bireylerin tür teşhis ve

sayımları laboratuvarda gerçekleştirilmiştir. Molluska türlerinin istasyonlara göre birey sayısı, baskınlık ve frekans değerleri

hesaplanmıştır. Bunun yanında, tespit edilen türlerin tolerans değerleri de verilmiştir. Örnekleme istasyonlarında yerinde ölçülen

su sıcaklığı, çözünmüş oksijen (doygunluk ve yoğunluk), pH, toplam çözünmüş katılar, elektrik iletkenliği gibi parametreler

kaydedilmiştir. Diğer su kalitesi parametrelerinden nütrient ve bazı elementler ise laboratuvarda iyon kromotografisi

cihazı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, araştırma bölgesinde sucul molluska faunasına ait toplam 17 takson

belirlenmiştir. Yerinde ve laboratuvarda ölçülen su kalitesi parametreleri Türkiye Su Kalitesi Kontrolü Yönetmenliğine göre

karşılaştırıldığında, örnekleme istasyonlarının ölçülen parametrelere göre birinci (en yüksek) ve dördüncü kalite (en düşük)

sınıfları arasında oldukları belirlenmiştir. Özellikle çözünmüş oksijen ve Alüminyum gibi bazı parametrelerin etkisiyle su

kalitesi sınıflarının düştüğü gözlenmiştir. Sonuç olarak, Kavak Çayı ve havzasında belirli su kalite parametrelerinin su kalitesini

kötüleştirdiği, buna bağlı olarak da, ortamda yaşayan molluska faunası kompozisyonunun genel olarak organik kirliliğe

toleranslı türlerden oluştukları görülmüştür.