Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm ve Çevre Bilinci Üzerine Bir Araştırma


AKSU M., Temeloğlu E., Kaya E., Gündeğer M.

DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Dergisi,, vol.2, no.2, pp.42-61, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As tourism and environment is intertwined, it makes individual and social responsibility to develop environmental awareness important. Since Environmental problems in the fields of tourism started to reach significant levels, university students majoring in tourism need to have greater responsibility on environmental awareness and sensitivity. For this purpose a research was conducted on tourism and environmental awarenes of undergraduate students of tourism. The questionnaire is conducted face to face with convenience sampling method to students who are studying in Çanakkale 18 Mart University School of Tourism and Hotel Management. Analysis of data from 400 people participating in the study were interpreted. According to the analysis, tourism students in general were found to have a positive attitude towards the environment and tourism. Based on the gender of the students, , more women than men were found to have a positive attitude towards the environment and tourism. According to age 19 years of age has a more positive attitude towards tourism.

Turizmin ve çevrenin iç içe olması, bireysel ve toplumsal bir sorumluluk olarak çevre bilincinin geliştirilmesini önemli kılmaktadır. Turizm alanlarında çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaşmaya başlaması üniversitelerin turizm bölümlerinde okuyan öğrencilere çevre bilinci ve duyarlılığı üzerinde büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu amaçla lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm ve çevre bilinci üzerine bir araştırma yapılmıştır. Geliştirilen anket, 10 Aralık-21 Aralık 2012 tarihleri arasında, kolayda örnekleme yöntemi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda okuyan öğrencilere yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 400 kişiye ait verilerin analizi yapılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda turizm öğrencilerinin genel olarak hem çevreye hem de turizme dönük olumlu tutum içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bir karşılaştırma yapıldığında kadınların erkeklere nazaran hem çevreye hem de turizme karşı daha olumlu tutum içinde oldukları bulunmuştur. Yaşa göre ise 19 yaşın turizme daha olumlu tutum takındığı saptanmıştır.