Öğretmen Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Tutumları (Teacher Candidates’ Attitudes towards Gifted Education)


Creative Commons License

EVİN GENCEL İ., Satmaz İ.

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, vol.7, no.14, pp.49-62, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gifted students, when adequately supported during their education process, have the potential to be influential in the development of societies. Therefore, teachers’ guidance is essential to ensure the appropriate conditions for the education of the gifted. In revealing the potential of the gifted students and ensuring appropriate guidance, it is important to raise awareness among pre-service and in-service teachers. This would help promote positive attitudes towards the provision of differentiated education to gifted students and gifted students. The aim of this study is to analyse the attitudes of prospective teachers towards the education of gifted students. The participants of this survey study are senior students studying in various departments  at the Faculty of Education at three  state universities located in the Marmara Region in Turkey (N=449). Data were collected with the Attitude Scale for the Education of the Gifted. The data were analysed through SPSS and, following the normality test, Mann-Whitney U test was done in accordance with the independent variables of the study. The results showed that the attitudes of the prospective teachers towards the education of gifted students fall within the upper limit of the moderately positive range and the lower limit of the positive range. In addition, the attitudes of the female prospective teachers were more positive than that of the male prospective teachers. Finally, the attitudes of the participants who reported having acquaintances diagnosed as gifted and read books on the education of the gifted were more positive. 

Öz Üstün yetenekli öğrenciler, eğitim sürecinde yeterli desteği buldukları zaman, toplumların gelişiminde etkin olma potansiyeline sahiplerdir. Bu nedenle üstün yeteneklilerin eğitimi için uygun koşulların oluşturulmasında öğretmen yönlendirmesi gerekmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında, öğretmenlerin üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik olumlu duyuşsal özellikler taşıması önemli faktörlerden biridir. Bu araştırmada, öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın katılımcıları, Marmara Bölgesi’nde bulunan üç devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinde çeşitli bölümlerde son sınıfa devam eden öğrencilerdir (N=449). Veri toplama aracı olarak Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS ile analiz edilmiş, normallik testinin ardından çalışmada ele alınan bağımsız değişkenler doğrultusunda Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutumlarının orta düzeyde olumlu ve olumlu aralığı arasında olduğu belirlenmiştir. Kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarından daha olumlu tutuma sahip olduğu, üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili kitap okuyan, üstün yetenekli olarak tanılanmış birini tanıdığını ifade eden katılımcıların tutumlarının daha olumlu olduğu diğer bulgulardır.