BEDEN EĞİTİMİNE YÖNELİK OLUMLU TUTUM SÜREÇLERİ ANKETİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


CENGİZ C.

2.Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.184-190

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184-190
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the current research is analysing reliability and validity of Physical Education (PE) Enjoyment Processes Questionnaire (Hashim et al., 2008) among Turkish middle school students. Construct validity was granted with exploratory factor analyses (n=611) and series of confirmatory factor analyses (n=299) on data from public middle school students. According to the exploratory analyses, five teaching processes related to PE enjoyment were observed: PE teacher generated excitement (7 items), peer interaction (4 items), activity generated (6 items), parental involvement (5 items) and other referent competency (4 itmes). Confirmatory factor analyses results with AMOS showed that the fit indexes are; for chi-square fit test χ2/sd=1.99, for RMSEA=0.058, for CFI=0.93, IFI=0.93 and for GFI=0.87. In addition, cronbach alpha coefficients for internal consistency have been calculated between 0.79 and 0.87 for the subscales. The model fit indices and reliability findings showed that the instrument is appropriate for evaluating affective domain in Turkish PE settings among public 5 to 8 graders.

Bu araştırmanın amacı “Beden Eğitimine Yönelik Olumlu Tutum Süreçleri Anketinin” (BEYOTSA) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik değerlerini ortaokul öğrencilerinde belirlemektir. Yapı geçerliği için Keşfedici Faktör Analizi (KFA) (n=611) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) (n=299) elde edilen verilere uygulanmıştır. Ölçek 6 alt boyut ve 26 maddeden oluşmaktadır (Hashim ve ark., 2008). KFA ile beden eğitimine yönelik olumlu tutum süreçleri 5 alt boyutta toplanmıştır. Bu boyutlar; öğretmen merkezli hoşlanma (7 madde), akran etkileşimi (4 madde), aktivite merkezli hoşlanma (6 madde), ebeveyn katılımı (5 madde) ve diğer ilgili yeterlikler (4 madde) olmak üzere isimlendirilmiştir. AMOS programı ile yapılan DFA analizi sonucunda iyi uyum indekslerine ulaşılmıştır [χ2/sd=1.99, RMSEA=0.058, CFI=0.93, IFI=0.93 ve GFI=0.87]. Ayrıca, alt boyutların iç tutarlılığını incelemek amacıyla Cronbach alfa değerlerine bakılmış ve 0.79 ile 0.87 arasında değiştiği belirlenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda 5-8. sınıf ortaokul öğrencilerinde BE yönelik olumlu tutum süreçleri anketinin duyuşsal öğrenme alanını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir.