Bacteriological aetiology in community acquired pneumonia in Sivas


Gönlügür U., Akkurt İ., Bakıcı M. Z., Sümer H.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, vol.2, no.4, pp.143-148, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.143-148
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Community acquired pneumonia remains an important cause of hospital admission and caries appreciable mortality and morbidity. The purpose of this study was to assess the causes of community-acquired pneumo­nia in adult patients admitted to hospital in our region. Sixty-eight patients with community acquired pneumo­nia requiring hospitalization were studied prospectively from march 1999 to may 1999. The aetiology of com­munity acquired pneumonia was identified in 31 patients (% 45.5). The diagnosis of bacterial pathogens was based on positive blood cultures, sputum / bronchial aspiration fluid Grams stain and culture and positive se­rological tests. The distribution of causal agents was as follows: S. pneumoniae (% 44.2), aerobic Gram-nega­tive bacilli (% 23.3), M. pneumoniae (% 16.3), C. pneumoniae (% 9.3), Legionella pneumophila (% 7). The most common predisposing factor was chronic obstructive lung disease in entire group. Our most important result is the finding of multiple or mixed pathogens in 11 patients, representing 35.5 % of patients with de­finitive causal diagnosis. We think that empirical antibiotic therapy for community-acquired pneumonia sho­uld be comprise Gram-negative spectrum and agents of atypical pneumonia in our region.

Toplum kökenli pnömoni hastaneye yapılan başvuruların halen önemli bir nedeni olup kayda değer düzeyde mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu çalışmanın amacı bölgemizde hastaneye yatırılan yetişkinlerde toplum kö­kenli pnömoni etkenlerini değerlendirmektir. Hospitalizasyon gerektiren 68 toplum kökenli pnömoni olgusu mart 1999 ile mayıs 1999 tarihleri arasında prospektif olarak incelenmiştir. Toplum kökenli pnömoni olguların­dan 31 nde (% 45.5) etiyoloji saptanmıştır. Bakteriyel patojen tanısı pozitif hemokültür, balgam / bronş aspi-rasyon sıvısı Gram bakısı ve kültürü ile pozitif serolojik testlere göre konulmuştur. Hastalığa sebep olan ajanla­rın dağılımı şöyleydi: S. pneumoniae (% 44.2), aerobik Gram-negatif basiller (% 23.3), M. pneumoniae (% 16.3), C. pneumoniae (% 9.3), Legionella pneumophila (% 7). Tüm grupta en sık gözlenen predispozan ne­den kronik obstrüktif akciğer hastalığı idi. Bizim en önemli bulgumuz kesin tanı koyduğumuz olguların 11 nde (% 35.5) birden fazla patojenlerin saptanmış olmasıdır. Bölgemizde toplum kökenli pnömonilerin ampirik an­tibiyotik tedavisinin Gram-negatif spektrumu ve atipik pnömoni etkenlerini kapsaması gerektiğini düşünüyo­ruz.