Sivas'ta Toplum Kökenli Pnömonilerde Bakteriyel Etiyoloji


Gönlügür U. , Akkurt İ., Bakıcı M. Z. , Sümer H.

Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi, cilt.2, sa.4, ss.143-148, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.143-148

Özet

Toplum kökenli pnömoni hastaneye yapılan başvuruların halen önemli bir nedeni olup kayda değer düzeyde mortalite ve morbiditeye sahiptir. Bu çalışmanın amacı bölgemizde hastaneye yatırılan yetişkinlerde toplum kö­kenli pnömoni etkenlerini değerlendirmektir. Hospitalizasyon gerektiren 68 toplum kökenli pnömoni olgusu mart 1999 ile mayıs 1999 tarihleri arasında prospektif olarak incelenmiştir. Toplum kökenli pnömoni olguların­dan 31 nde (% 45.5) etiyoloji saptanmıştır. Bakteriyel patojen tanısı pozitif hemokültür, balgam / bronş aspi-rasyon sıvısı Gram bakısı ve kültürü ile pozitif serolojik testlere göre konulmuştur. Hastalığa sebep olan ajanla­rın dağılımı şöyleydi: S. pneumoniae (% 44.2), aerobik Gram-negatif basiller (% 23.3), M. pneumoniae (% 16.3), C. pneumoniae (% 9.3), Legionella pneumophila (% 7). Tüm grupta en sık gözlenen predispozan ne­den kronik obstrüktif akciğer hastalığı idi. Bizim en önemli bulgumuz kesin tanı koyduğumuz olguların 11 nde (% 35.5) birden fazla patojenlerin saptanmış olmasıdır. Bölgemizde toplum kökenli pnömonilerin ampirik an­tibiyotik tedavisinin Gram-negatif spektrumu ve atipik pnömoni etkenlerini kapsaması gerektiğini düşünüyo­ruz.

Community acquired pneumonia remains an important cause of hospital admission and caries appreciable mortality and morbidity. The purpose of this study was to assess the causes of community-acquired pneumo­nia in adult patients admitted to hospital in our region. Sixty-eight patients with community acquired pneumo­nia requiring hospitalization were studied prospectively from march 1999 to may 1999. The aetiology of com­munity acquired pneumonia was identified in 31 patients (% 45.5). The diagnosis of bacterial pathogens was based on positive blood cultures, sputum / bronchial aspiration fluid Grams stain and culture and positive se­rological tests. The distribution of causal agents was as follows: S. pneumoniae (% 44.2), aerobic Gram-nega­tive bacilli (% 23.3), M. pneumoniae (% 16.3), C. pneumoniae (% 9.3), Legionella pneumophila (% 7). The most common predisposing factor was chronic obstructive lung disease in entire group. Our most important result is the finding of multiple or mixed pathogens in 11 patients, representing 35.5 % of patients with de­finitive causal diagnosis. We think that empirical antibiotic therapy for community-acquired pneumonia sho­uld be comprise Gram-negative spectrum and agents of atypical pneumonia in our region.