Cimnastik branşına yönelik spor eğitim modeli uygulamasının Bilişsel ve psikomotor gelişim düzeyi üzerine etkisi(ön çalışma)


KOYUNCUOĞLU K. , SAVAŞ S.

5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Ocak 2015, ss.16-21

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.16-21

Özet

Amaç:  Araştırmanın amacı, ‘’Spor Eğitimi Modeli ile işlenen Cimnastik derslerinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor erişi düzeylerine olan etkisi ’’ konu başlığı altındaki ve halen hazırlık aşamasında yer alan doktora tez çalışmasının ön hazırlık bölümünü teşkil etmektedir. Araştırma, doktora tez çalışması kapsamında yapılacak olan testlerin geçerlilik, güvenirlilik katsayılarını belirleyebilmek ve bu anlamda tezde izlenecek yönteme rehberlik etmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Araştırmada deneysel modellerden deney ev kontrol gruplu ön-test-son-test modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu; 6. sınıfta okuyan, daha önceden Cimnastik eğitimi almamış olan 12 kız, 12 erkek olmak üzere toplam 24 öğrenci oluşturmaktadır. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinden deney grubuna (n=12) Spor Eğitimi Modeline (SEM) dayalı hazırlanan program, kontrol grubuna (n=12) ise geleneksel yöntem ile hazırlanan 10 haftalık program uygulanmıştır. Bilişsel alandaki öğrenmeleri ölçmek için cimnastik branşına ait başarı testi, psikomotor becerilerini ölçmek için gözlem formları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 22,0 paket programı kullanılmış ve istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Kontrol ve deney gruplarının kendi içindeki gelişimlerini belirleyebilmek için; Wilcoxon İşaretli sıralar ve Mann Whitney U-testinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada Spor Eğitimi Modeli deney grubu ve geleneksel kontrol grubunun bilişsel ve psikomotor alan gelişim düzeyleri karşılaştırıldığında ise bilişsel ve psikomotor alanda Spor Eğitimi Modeli deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.05) bir fark elde edilmiştir.

Sonuç: Araştırma sonuçlarına bakıldığında, Spor Eğitim Modeli programının, geleneksel eğitim modeli proğramına göre Cimnastik bilişsel ve Psikomotor beceri öğretiminde etkili bir model olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor Eğitim Modeli, Bilişsel Alan, Psikomotor Alan, Cimnastik.