Influence of Ulva rigida (Ulvophyceae) aqueous extracts on the growth and biochemical composition of Treptacantha barbata (Phaeophyceae)


Künili M., Ak İ.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.15, no.4, pp.687-698, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Macroalgae, the most important producers of the aquatic environment and they meet the nutritional needs of many aquatic organisms via photosynthesis. Besides, macroalgae are consumed as human food and animal feed, macroalgae extracts are also used in many areas. They are used as fertilizers in many countries because they are rich in nitrogen, and they contain bioactive substances, macro and micronutrients that control many physiological events in plants. In this study, the green macroalga fertilizer extract obtained from Ulva rigida C. Agardh, which cause the coastal pollution was used in the cultivation of economically crucial macro alga Treptacantha barbata (Stackhouse) Orellana & Sansón. In the experiments, the nutrient salt content of the liquid alga fertilizer extract obtained from U. rigida was determined and according to the results obtained two different concentrations (1ml/l (U1), 2 ml/l (U2)) were used in experiments. Also, Conway medium was used in the control group. Culture experiments were carried out for 35 days, and mediums of the groups were renewed every five days. At the end of the experiment, the growth rates and their biochemical compositions of the groups were examined. The highest growth rate was determined in the control group. The growth rate of the groups showed statistical differences (p ≤0.05). The lowest growth rate was found in U1 group. The lipid content of the groups varied between 1.20±0,07 and 1.99±0,06%. The highest crude protein content was found in the control group (p ≤0.05). There were no significant statistical differences between the groups (p≥0.05). The highest polyunsaturated fatty acids were found in the U1 group (p≥0.05). At the end of the study, we found that U1 concentration increases the lipid and polyunsaturated fatty acid content of T. barbata. This work was supported by ÇOMU BAP from project number FYL-2014-294.

Sucul ortamın en önemli üreticileri olan makro algler fotosentez ile sudaki inorganik besin tuzlarından organik madde sentezleyerek birçok su canlısının besin ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca makro algler, insan gıdası ve hayvan yemi olarak tüketilmelerinin yanı sıra içerikleri özütlenerek birçok alanda da kullanılmaktadır. Azot yönünden zengin olmaları, çiftlik gübreleriyle benzerlik göstermeleri, çok düşük konsantrasyonlarda bile bitkilerde büyüme, farklılaşma gibi birçok fizyolojik olayı kontrol eden biyoaktif maddeleri ve makro ve mikro besin maddelerini bulundurmalarından dolayı birçok ülkede deniz yosunları gübre olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ekonomik değeri olmayan ve kıyısal alanlarda birikerek görüntü kirliliğine neden olan yeşil makro alglerden Ulva rigida’dan sıvı alg gübre özütü ekonomik değere sahip esmer makro alglerden Treptacantha barbata yetiştiriciliğinde kullanılmıştır. Denemelerde U. rigida’dan elde edilen sıvı alg gübre özütünün besin tuzu içeriği belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar ışığında iki faklı konsantrasyonda (1ml/l (U1), 2 ml/l (U2)) kullanılmıştır. Ayrıca denemelerde besin tuzu olarak Conway ortamının kullanıldığı kontrol grubu da oluşturulmuştur. Yetiştiricilik denemeleri 35 gün boyunca sürdürülmüş olup her 5 günde bir kültür ortamları yenilenmiştir. Deneme sonunda grupların büyüme hızları ve biyokimyasal kompozisyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Büyüme hızı en yüksek kontrol grubunda tespit edilmiştir. Tüm grupların büyüme hızları istatistiki olarak önemli derecede farklı bulunmuştur (p ≤0,05). En düşük büyüme hızı ise U1 grubunda saptanmıştır. Grupların ham yağ içerikleri %1,20±0,07 ile 1,99±0,06 arasında değiştiği belirlenirken en yüksek ham protein içeriği kontrol grubunda bulunmuştur (p≤0,05). Tüm grupların kül içerikleri arasında istatistiki açıdan farkların önemli olmadığı çalışma sonucunda belirlenmiştir (p≥0,05). En yüksek çoklu doymamış yağ asitleriise U1 grubunda saptanmıştır. Çalışma sonucunda U1 konsantrasyonundaki U. rigida sıvı gübresiyle yetiştirilen T. barbata’nın kontrol grubunda yetiştirilenlere göre daha fazla ham yağ ve çoklu doymamış yağ asidi içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, ÇOMU BAP tarafından FYL-2014-294 numaralı projeden desteklenmiştir.