112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık personelinin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıma düzeylerinin saptanması


Creative Commons License

Ekrem Çebi G., Kaynar E., Benek E., Toraman Ç.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.13, no.45, pp.44-53, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: 112 personellerinin karşılaştıkları vakalarda çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanıma düzeylerinin saptanmasıdır.
Yöntem:
Bu araştırma kesitsel türde bir araştırmadır. 112 personelleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmayı gönüllülük esasıyla kabul eden sağlık personelleri, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. (n=208). Araştırmada sosyodemografik veri formu ve “Çocuk İtismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanması”na yönelik ölçek kullanılmıştır. Veriler; nonparametrik testler ile analiz edilmiştir.
Bulgular:
Araştırmaya 141 kadın 67 erkek olmak üzere toplamda 208 acil sağlık hizmetleri personeli katılmıştır. Bu katılımcıların 64’ü çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili eğitim almışken 144 katılımcı eğitim almamıştır. Çocuk İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Ölçek/Alt Ölçeklerinin literatüre göre güvenilir seviyede olduğu belirlenmiştir.
Sonuç:
Araştırmaya göre 112 personelinin farkındalığı yüksektir. Sağlık memurlarının diğer çalışanlara göre çocuktaki davranışsal belirtileri daha az fark edebildikleri belirlenmiştir. Bunun sebebi 112 acil sağlık hizmetlerinde az sayıda sağlık memuru bulunması ve olay yeri yönetiminde ekip liderlerinin gerisinde kalmaları olabilir. Personellerin belli aralıklarla güncel eğitimlere tabi tutulması ve bu eğitimlerin zorunlu olması ile personellerin çocuk
istismarı ve ihmali konusunda farkındalık düzeyi artacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı Ve İhmali, Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları