Sosyal Medya Araçlarının Fen Eğitiminde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Covid-19 Pandemisi


DURSUN G., ÇAVUŞ GÜNGÖREN S., AKSÜT P.

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde geleneksel ve sosyal medya dünyanın birçok yerinde geniş kitleler tarafından eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Fen eğitimcileri öğrencilerin gazete, dergi, radyo, televizyon, belgesel ve filmler gibi geleneksel kitle iletişim araçlarında bilimle ilgili medya haberlerini nasıl yorumladıkları üzerinde çeşitli çalışmalar da yapmışlardır. Covid19 pandemisiyle online eğitimin zorunlu hale gelişi sosyal medyanın bir öğretim aracı olarak daha fazla kullanılır olmuş, öğretim ve öğrenim üzerindeki etkisi artmıştır. Sosyal medyanın fen eğitiminde kullanılacak yeni nesil bir öğretim yöntemi haline gelmesi için bu alandaki çalışmaların çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin görüşleri incelenerek, fen eğitimi bağlamında öğrencilerin sosyal medya ile aralarında kurmuş olduğu ilişki ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, pandemi sürecinde sosyal medya araçlarının fen eğitiminde kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya tipik durum örneklemesi yöntemiyle belirlenen bir ortaokuldaki 262 öğrenci (5,6, 7 ve 8.sınıf) katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Fen Eğitiminde Sosyal Medya Kullanımı (demografik bilgi, sosyal medya kullanımı, bilgilerin güvenirliği, öneriler, öğretmenle iletişim) isimli form ve 25 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik için verilerle uzun süreli etkileşim, doğrudan alıntılara yer verilmesi, bağımsız kodlama ve kodlayıcılar arası uyumun yakalanması süreçleri izlenmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin daha çok bilgi edinme kaynağı olarak sosyal medya araçlarını kullandıkları, bunun için katılımcıların yarısının bir saatten fazla zaman harcadığı ve en çok EBA ve Youtube’u tercih ettikleri belirlenmiştir. Sosyal medya kullanımını daha çok konu anlatımı ve konun pekiştirilmesi için kullanıldığı belirlenmiştir. Fen eğitiminde kullanılacak sosyal medya araçlarının taşıması gereken özellikleri konusunda özellikle içeriklerin sınavlara hazırlık bağlamında düzenlenmiş olmasını önemsediklerini belirtmişlerdir. Fen öğretiminde sosyal medya kullanımının artırılmasına yönelik yapılması gerekenler hakkındaki önerilerin ise deney ve etkinliklere yönelik içerik hazırlanması, konu anlatımı ve güvenilir bilgi içeriği oluşturulması konularında olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden öğretmeniyle iletişim kurmayı önemsedikleri ve öğretmenini sosyal medya araçlarını kullanma konusunda yeterli bulduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar ışığında öğretmenlere ve araştırmacılara fen eğitiminde kullandıkları sosyal medya araçlarını sınava hazırlık, konu anlatımı, deney ve etkinlikler açısından zenginleştirmeye yönelik çalışmalara odaklanmaları önerilmektedir.