Academic Perfectionism and Cognitive Flexibility Levels of Medical Faculty Students


Creative Commons License

Tekin M.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.21, no.65, pp.95-108, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 65
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.25282/ted.1135315
  • Journal Name: Tıp Eğitimi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.95-108
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Tıp fakültesi öğrencilerinin akademik mükemmeliyetçilik ve bilişsel esneklik düzeylerini incelemektir. Ek olarak akademik mükemmeliyetçilik ve bilişsel esneklik düzeyi ilişkisi de incelenmiştir.
Yöntem: Bu araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2021-2022 Eğitim Yılında öğrenim gören tıp fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 414 öğrenci katılmıştır. Veriler akademik mükemmeliyetçilik ölçeği ve bilişsel esneklik ölçeği ile elde edilmiştir. Öğrencilerin akademik mükemmeliyetçilik ve bilişsel esneklik düzeyleri aritmetik ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum değerleri gibi betimleyici istatistikler ile özetlenmiştir. Uygun istatistiksel analizler yapılarak öğrencilerin akademik mükemmeliyetçilik ve bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğrencilerin cinsiyeti, öğrenim gördükleri dönemlere göre karşılaştırma analizleri iki faktörlü ANOVA (faktöriyel ANOVA) testi ile yapılmıştır. Anlamlı farklılıkları belirlemek amacıyla Bonferroni çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.
Bulgular: Tıp fakültesi öğrencilerinin akademik mükemmeliyetçilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyleri yüksektir. Tıp fakültesi öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyleri ile akademik mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı, düşük düzeyde ve negatif ilişki belirlenmiştir. Kadın öğrencilerin akademik mükemmeliyetçilik puan ortalamaları erkek öğrencilerden yüksektir. Dönem 5 öğrencilerinin akademik mükemmeliyetçilik puan ortalamaları dönem 2, 3 ve 4 öğrencilerinden düşüktür. Erkek öğrencilerin bilişsel esneklik puan ortalamaları kadın öğrencilerden yüksektir. Dönem 5 öğrencilerinin bilişsel esneklik puan ortalamaları dönem 1, 3 ve 4 öğrencilerinden düşüktür. Dönem 2 öğrencilerinin bilişsel esneklik puan ortalamaları dönem 4 öğrencilerinden düşüktür.
Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin akademik mükemmeliyetçilik düzeyleri orta düzeydedir. Tıp fakültesi öğrencilerinin bilişsel esneklik düzeyi yüksektir. Tıp fakültesi kadın öğrencileri erkek öğrencilerden daha mükemmeliyetçi, fakat erkekler kadınlardan daha yüksek bilişsel esneklikte belirlenmiştir. Sınıf düzeyinin artışı bilişsel esnekliği azaltabilmektedir.