THE EFFECT OF ICT USE ON LABOR MARKETS: TURKEY ANALYSIS


Creative Commons License

Akarsu Y., Dilbaz Alacahan N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.4, pp.445-456, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler hem mikro hem de makro bazda ülke ekonomilerine katkı yapmaktadır. Bu sebeple bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine yönelik etkin politikalar tasarlanmasına imkân verecektir. Bu amaçla, çalışmada, 1994- 2019 dönem verileri kullanılmış olup bağımlı değişken işgücüne katılım oranı bağımsız değişkenler ise mobil hücresel telefon abonelikleri ve internet kullanan bireylerin toplam nüfusa oranı olarak ele alınmıştır. Değişkenler, doğrusal regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, mobil hücresel telefon aboneliklerinde gerçekleşen 1 birimlik artış işgücüne katılım oranı üzerinde -0.1209 azalışa neden olmaktadır. İnternet kullanan bireylerin toplam nüfusa oranında gerçekleşen 1 birimlik artış işgücüne katılım oranı üzerinde 0.1761 artışa neden olmaktadır.