The Impact of Fiscal Decentralization on Urban Competitiveness: The Case of Turkey


Creative Commons License

Öksüz M., Aydın M.

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.309-321, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Cities have begun to gain increasing importance in both national and international competition as both attractive living spaces and innovative and creative production places. The increasing importance of cities has made increasing economic growth, per capita income, number of employees, security, mobility and welfare a priority goal in the urban area. Achieving these goals in urban competition requires the transfer of sufficient authority and resources from the central government to local governments. In other words, with fiscal decentralization, both effective use of resources will be provided and a solution to the problem of inefficiency in the public economy will be produced. Because with fiscal decentralization, it will also be possible to reduce the development differences among cities in addition to increasing the urban competitiveness. In this study, it is aimed to measure the relationship between fiscal decentralization and urban competitiveness. For this purpose, a wide literature review was conducted, and then using the panel data analysis method, the impact of fiscal decentralization in Turkey on urban competitiveness was statistically tested. In the panel data model created, the fiscal decentralization rates of the cities measured in terms of expenditures were used as the independent variable, and the urban competitiveness index was used as the dependent variable. As a result of the research, the impact of fiscal decentralization on urban competitiveness was found to be positive and significant.

Kentler, hem çekici yaşam alanı hem de yenilikçi ve yaratıcı üretim yerleri olarak gerek ulusal gerekse uluslararası rekabette gittikçe artan bir önem kazanmaya başlamıştır. Kentlerin artan bu önemleri ise kentsel alanda; ekonomik büyümeyi, kişi başına düşen geliri, çalışan sayısını, güvenliği, mobilite ve refahı artırmayı öncelikli amaç haline getirmiştir. Kentsel rekabette bu amaçlara ulaşmaksa merkezi hükümetten yerel yönetimlere yeterli miktarda yetki ve kaynak aktarılmasını gerektirmektedir. Yani mali yerelleşme ile hem kaynakların etkin kullanımı sağlanabilecek hem de kamu ekonomisindeki etkinsizlik sorununa çözüm üretilebilecektir. Çünkü mali yerelleşme ile kentlerin rekabet güçlerinin artırılmasının yanı sıra kentler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının da azaltılması sağlanabilecektir. Bu çalışmada, mali yerelleşme ile kentsel rekabet gücü arasındaki ilişkinin ölçülebilmesi amaçlanmıştır. Bunun için de öncelikle geniş bir literatür taraması yapılmış, daha sonra panel veri analizi yöntemi kullanılarak, Türkiye özelinde mali yerelleşmenin, kentsel rekabet gücüne etkisi istatistiki açıdan test edilmiştir. Oluşturulan panel veri modelinde, harcamalar yönünden ölçülen kentlerin mali yerelleşme oranları bağımsız değişken olarak, kentsel rekabet gücü endeksi ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ise mali yerelleşmenin kentsel rekabet gücüne etkisi pozitif ve anlamlı bulunmuştur.