0-6 Yaş Çocuklarda Ev Kazaları Sıklığı ve Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Aldığı Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Pandemi Süreci Örneği


Yılmaz Kurt F., Çalbayram N., Oğul T., Aldemir F.

Journal infant, child and adolescent health, vol.2, no.3, pp.177-188, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Journal infant, child and adolescent health
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.177-188
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This research was carried out to determine the frequency of home accidents in children aged 0-6 years between March 11, 2020 and May 31, 2022, when the COVID19 pandemic outbreak in our country, and to examine the safety measures taken by mothers for home accidents. Method: The data of the descriptive study were obtained between January and June 2022. The sample of the study consisted of 300 mothers with children aged 0-6 years who applied to the pediatric outpatient clinic of a university hospital in western Turkey and voluntarily accepted to participate in the study. The research data were collected using the “Socio-demographic Information Form” and the “Scale for Mother's Identification of Safety Measures Against House Accidents for Children of 0-6 Years Age Group”. In the analysis of the data, Chi-square test, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used as well as descriptive statistics. Results: In our study, the rate of home accidents in children aged 0-6 was found to be 41.3%. It was observed that the age of having a home accident in children was between 37-72 months (47.6%) and the frequency of having a home accident increased as the age increased (p<.05). It was determined that 60.5% of the children who had a home accident were male, and the most common type of home accident was fallingimpact (80.6%). The scale mean score of the employed mothers (166.20±12.65) was lower than the scale mean score of the unemployed (169.81±12.78) and home-working mothers (167.78±19.19), but this was not statistically significant (p>.05). Conclusion: It was seen that the mothers' level of identification safety measures for home accidents was at a moderate level. This indicates that there is still a need to take security measures at home during the ongoing pandemic period. In order to prevent home accidents, it is recommended that all parents, especially mothers, be educated about home accidents and creating a safe home environment.

Keywords: Mother, child, home accident, safety, accident preventation, pandemic

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin ülkemizde görülmeye başladığı 11 Mart 2020-31 Mayıs 2022 tarihleri arası 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları sıklığının saptanması ve annelerin ev kazalarına ilişkin aldıkları güvenlik tedbirlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın verileri, Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasında elde edildi. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin batı kesiminde hizmet veren bir üniversite hastanesinin pediatri polikliniğine başvuran, 0-6 yaş grubu çocuğu olan, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 300 anne oluşturdu. Veriler, “Sosyo-demografik Bilgi Formu” ve “0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği” kullanılarak elde edildi. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra Ki-kare testi, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmamızda 0-6 yaş çocukların ev kazası geçirme oranı %41.3 olarak bulundu. Çocuklarda ev kazası geçirme yaşının yaygın olarak 37-72 ay arası (%47.6) olduğu, yaş arttıkça ev kazası geçirme sıklığının da arttığı görüldü (p<.05). Ev kazası geçiren çocukların %60.5’inin erkek, en çok geçirilen ev kazası türünün ise düşme-çarpma (%80,6) olduğu tespit edildi. Çalışan annelerin ölçek puan ortalamasının (166.20±12.65) çalışmayan (169.81±12.78) ve evden çalışan annelerin ölçek puan ortalamasından (167.78±19.19) daha düşük olduğu ancak bu durumun istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık ifade etmediği saptandı (p>.05). Sonuç: Annelerin ev kazalarına ilişkin güvenlik önlemlerini tanılama düzeylerinin orta düzeyde olduğu görüldü. Bu durum devam eden pandemi döneminde evde güvenlik önlemlerinin alınmasına hala ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Ev kazalarının önlenmesinde başta anneler olmak üzere tüm ebeveynlere ev kazaları ve güvenli ev ortamının oluşturulmasına yönelik eğitim verilmesi önerilir.

Anahtar kelimeler: Anne, çocuk, ev kazası, güvenlik, kaza önleme, pandemi